Dňa 18.05.2017 pri príležitosti dňa matiek prišli svojim programom potešiť našich klientov deti z Materskej školy Čierne - Ústredie. Klienti si spoločne s deťmi zanôtili, jedálňou sa niesli melódie krásnych piesní. Veľká vďaka patrí pani učiteľkám, ktoré nacvičili s deťmi program a prichystali milé darčeky.

Ing. Veronika Balážová
Vedúca pracoviska

Dôchodci 1

Dôchodci 2

Dôchodcovia 3

Dôchodcovia 4

O nás
Centrum sociálnych služieb Žarec – pracovisko Čierne poskytuje sociálne služby na vysokej kvalitatívnej úrovni pre 32 klientov, prevažne seniorom a občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, či už telesným, duševným, alebo kombinovaným. Poslaním je podpora a rozvoj klientov, ich integrácia, resp. reintegrácia do spoločnosti, eliminovanie sociálnej izolácie, sebarealizácia. Našim cieľom je pomoc znevýhodneným osobám z hľadiska ich veku a zdravotnému stavu, podpora ich nezávislosti a samostatnosti so zámerom prispieť k vyššej kvalite života klienta. Sociálne služby poskytujeme v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení. O klientov sa stará 18 zamestanancov.


Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
Právna forma: rozpočtová organizácia Žilinského samosprávneho kraja
Štatutárny zástupca: PhDr. Eva Larišová
Vedúci zariadenia: Ing. Veronika Balážová


V prípade, že sa o nás chcete dozvedieť viac, neváhajte nás navštíviť osobne alebo na internetovej stránke: www.stefanika.dsszsk.sk

“ ... domov nie je len miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti aj rozumejú ... “
Christian Morgenstern