Nadstavba Materskej školy Čierne – Ústredie, vytvorenie nových 19 nájomných bytových jednotiek“ bola zahájená 12.07.2010. Okrem prác súvisiacich so samotnou nadstavbou objektu bola cez letné prázdniny zrealizovaná oprava vnútornej kanalizácie, ktorá bola v havarijnom stave. Na túto kanalizáciu sa vybudovali napojenia z budúcich bytov, ktoré prechádzali cez priestory materskej školy a zdravotného zariadenia. Vybudoval sa nový vchod do zdravotného strediska a vymenili sa niektoré okná podľa nového architektonického riešenia. Taktiež sa sprevádzkovali časti priestorov materskej školy, ktoré boli nadstavbou dotknuté a pripravili sa nové priestory pre MŠ, ktoré nadstavbou vznikli. Postupne sa vykonávali demontážne práce na strešnej konštrukcii, konštrukcia krovu a demolačné práce na vnútorných priečkach 3.NP. V súčasnosti je takmer hotová ,,hrubá“ stavba, dokončujú sa medzibytové priečky a deliace priečky v bytoch, súbežne sa realizujú montážne práce elektroinštalácie zdravotechniky a tepelných izolácií strešnej konštrukcie a stropov nad posledným podlažím