Územný plán Obce Čierne

Zmena a doplnok č.3

Návrh

 

Obsah textovej časti

A. Základné údaje

B. Riešenie územného plánu

C. Doplňujúce údaje

D. Dokladová časť

 

Obsah grafickej časti

1. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a ochrany prírody a tvorby krajiny

2. Výkres riešenia verejného dopravného a technického vybavenia

3. Výkres vyhodnotenia dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov poľnohospodárskej pôde

4. Výkres širších vzťahov

 

pdf01_kun13.62 MB

pdf02_dopr5.61 MB

pdf03_pp3.76 MB

pdf04_sv2.25 MB

pdfschema_0,7013.64 MB

docciernezad3navrhk1.06 MB