Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. berie na  vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Milan Jurga.
2. Rozpočet obce Čierne na rok 2009 s týmito úpravami:Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. berie na vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Milan Jurga.
2. Rozpočet obce Čierne na rok 2009 s týmito úpravami:Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  berie  na  vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. s c h v a ľ u j e  
1. Návrhovú komisiu v zložení : Jaroslav Tatarka, Dana Benková, Zdeňek Martaus
2. Výsledky hospodárenia obce za III. Q 2008Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Písomné ospravedlnenie p. Pavla Majerčíka, bytom Čierne č. 525.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Písomné ospravedlnenie p. Pavla Majerčíka, bytom Čierne č. 525.Sample ImageCelé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>

                                             
       
                                
                                                                       U Z N E S E N I E
 
                                                             obecného zastupiteľstva č. 4

                                                                zo dňa  30. júna 2008


Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ
2. Správu o platení dane z nehnuteľnosti na rok 2008
3. Správu o stave v platení cintorínskych poplatkov


II. s c h v a ľ u j e

 1. Návrhovú komisiu v zložení p. Ján Ďurica, p. Ľubomír Vorek, p. Jozef Čarnecký
 2. Plány práce orgánov obce na II. polrok 2008 
 3. Odmenu starostovi obce za II. štvrťrok 2008 vo výške 40%
 4. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia
     1.1 ROP na realizáciu projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ Čierne – Ústredie
     ako súčasť modernej školy 21. storočia“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu
     Čierne – Ústredie, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
     rozvoja obce Čierne.
5. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
6. Financovanie projektu obcou vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
    na projekt t.j. vo výške 2.400.000,- Sk.
7. Komisiu v zložení : Ing. Pavol Gomola – starosta obce, Ing. Slávka Pikuliaková,
    Ing. Jozef  Pohančeník, Ing. Marián  Moják,  Ing. Jozef  Kubica,  Jozef  Kráľ.
    Komisia v termíne do ďalšieho zasadania obecného zastupiteľstva pripraví návrh
    na riešenie predĺženia nájomnej zmluvy s Váhostavom-Sk-Prefa, s.r.o., Horný
    Hričov a prehodnotí sťažnosť občanov na zrušenie betonárky v obci Čierne.
8. Ukončenie nájmu nebytových priestorov s p. Máriou Krúpovou, Čierne č. 1147
     v budove starej MŠ k termínu 30. 6. 2008.
 9. Ukončenie nájmu nebytových priestorov s p. Annou Širancovou, Čierne č. 1027
     v budove starej MŠ k termínu 30. 9. 2008.
10. Vyradenie DHM (drobného hmotného majetku) a HIM (hmotného investičného
      majetku) v Základnej škole s MŠ Čierne Vyšný koniec na základe návrhu zo dňa
      6. 6. 2008.
11. Odpredaj pozemku  č. KNC 2166/3 o  výmere 171m2 a pozemku č. KNC 2166/2
      o výmere 63  m2 p. Dáši  Špilákovej,  bytom  Čierne č. 575  v cene 120,- Sk/1m2
      v k.ú. obce Čierne.
12. Ukončenie  nájmu nebytových  priestorov s p. Ing. Ivanom  Cyprichom –
      GEOTOM, Čierne č. 242 k termínu 30. 6. 2008 v budove č. 189 /pod poštou/.

III. splnomocňuje

1. Radu obce k schváleniu finančnej čiastky pre Folklórnu skupinu OZVENA na
    nahrávanie CD pri príležitosti 30. výročia jej založenia po prerokovaní žiadosti
    v komisiách.

 


                                                                                         Ing. Pavol Gomola
                                                                                              starosta obce   

 

                                                                         U Z N E S E N I E
 
                                                               obecného zastupiteľstva č. 3

                            
                                                           Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I. s c h v a ľ u j e 


1. Návrhovú komisiu v zložení Milan Jurga, Jaroslav Tatarka, Jozef Čarnecký.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Čierne schvaľuje partnerstvo obce Čierne v projekte
    Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 s názvom
    „Šance – Valy – aby hranice nebyla překážkou k ochraně společného kultúrního
    dědictví“.
    Obec Čierne zabezpečí vlastné zdroje spolufinancovania uvedeného projektu vo
    výške 5114 Euro/164.866,- Sk.

 

                                                                               
                                                                                                    Ing. Pavol Gomola
                                                                                                    starosta obce   
                 

                                  

 

                                     
     U Z N E S E N I E
 
   obecného zastupiteľstva č. 2

    Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ
2. Správu o výstavbe obce, plnení rozvojového programu

II. s c h v a ľ u j e

 1. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Dana Oravcová, Jozef Čarnecký, Jozef Kráľ
 2. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2007 ako aj návrhy na vyradenie
 3. Výsledky hospodárenia obce za I. Q 2008
 4. Odmenu starostovi obce za I. štvrťrok 2008 vo výške 40%
 5. Výkup pozemkov v lokalite Sihla pe bytovú výstavbu takto :
     a/ parcela KNC 4562 záhrada o výmere 367 m2, parcela KNC 4550 orná pôda
         o výmere 177 m2, parcela KNC 4583 trvalý trávny porast o výmere 655 m2
         predávajúci Gomolová Emília, bytom Čierne č. 266 za cenu 150,- Sk/1m2
     b/ parcela KNC 4557 trvalý trávny porast o výmere 299 m2, parcela KNC 4585
         trvalý trávny porast o výmere 319 m2 predávajúci Padyšák Jozef, bytom
         Čierne č. 201 za cenu 150,- Sk/1m2
     c/ parcela KNC 4555 trvalý trávny porast o výmere 162 m2 predávajúci
         Geláčáková Anna, bytom Čierne č. 279 za cenu 150,-Sk/1m2
     d/ parcela KNC 4584 trvalý trávny porast o výmere 393 m2 predávajúci Kulla
         Ladislav a manž. Magdaléna, bytom Čierne č. 290 v ½ za cenu 150,- Sk/1m2
         a Kulla Jozef a manž. Anna, bytom Svrčinovec 904 v ½ za cenu 150,- Sk/1m2
6. Výkup pozemkov pri dome smútku, a to parcela KNC 1587 orná pôda o výmere
    376 m2, parcela KNC 1588 orná pôda o výmere 396 m2. Predávajúci Emília
    Cyprichová, bytom Čierne č. 345 v cene 1,-Sk/1m2, s tým, že obec Čierne po
     vysporiadaní pozemkov v lokalite Podvŕšky poskytne jeden stavebný pozemok
     pre predávajúcu.
7. Predaj lokálnej televízie MMDS v Čiernom firme OTS, s.r.o., Štúrova 1706
    Čadca za podmienok uvedených v zázname zo dňa 16. 4. 2008, ktorý tvorí
    prílohu č. 1 tohto uznesenia s dodatkom :
                                                          
 "Firma OTS, s.r.o. Čadca ako kupujúci sa zaväzuje lokálnu verejnú televíziu
      systémom MMDS v obci Čierne prevádzkovať minimálne do termínu
      celoslovenskej digitalizácie televíznych príjmov jednotlivých programov.
      V prípade nedodržania tohto záväzku kupujúci uhradí predávajúcemu obci
      Čierne zmluvnú pokutu v čiastke 1.000.000,- Sk."
  8. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.1 OP ŽP na realizáciu projektu
     „Úpravy Stankovského potoka v obci Čierne“.
  9. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
10. Financovanie  projektu vo  výške 5% z celkových  oprávnených výdavkov na
      projekt t.j. vo výške 813.000,- Sk.
11. Úpravu rozpočtu ŠJ pri MŠ Čierne – Ústredie nasledovne :
     - presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov vo výške 126 tis. Sk do
       výdavkov kapitálových vo výške 126 tis. Sk.
12. Príspevok  Základnej  organizácií  včelárov  v Čadci /pre včelárov obce
     Čierne/ vo výške 3.000,- Sk.
13. Poskytnutie finančných prostriedkov Základnej škole Čierne – Vyšný koniec vo
      výške 10.000,- Sk na oslavy 20. výročia školy.
14. Miestnej organizácií Jednoty dôchodcov v Čiernom poskytnutie finančných
      prostriedkov vo výške 25.000,- Sk na ich činnosť.
15. Miestnej organizácií Jednoty dôchodcov v Čiernom bezplatný prenájom zasa-
      dačky ObÚ + uzamykateľnej skrine podľa vopred predloženého plánu stretnutí.
16. Spolufinancovanie  projektu  viacúčelového  ihriska obcou  Čierne  vo  výške
      500.000,- Sk.
17. Finančný príspevok 5.000,- Sk  DHZ – Čierne Zagrúnie na prípravu požiarnej
      hodovej slávnosti sv. Floriána.

III. n e s c h v a ľ u j e

1. Odkúpenie akcií SEVAK, a.s. Žilina.
2. Prenájom nebytových priestorov  v budove č. 640 p. Martinovi Dubcovi, Melčice
    - Lieskové 395 nakoľko nie sú voľné.
3. Žiadosť p. Zuzany Kalužovej, SNP 744/3, Čadca o prenájom nebytových priesto-
    rov v budove č. 641 nakoľko priestory nie sú voľné.
4. Žiadosť  Petra Grochala a manž. a Evy, Čierne 1022 o povolenie výmeny sporáka
    v prenajatom byte /16 b.j. Čierne Vyšný koniec/ za vlastný sporák.
5. Žiadosť   Jána  Krenželáka,  Čierne  č.  45 o  povolenie  prerobenia  kuchyne
    v prenajatom byte /11 b.j. Čierne u Širancov/.
6.Žiadosť o úpravu otváracích hodín v „Šenku u Fľóra“ podľa žiadosti p. Králikovej.

  
                                                                                                         Ing. Pavol Gomola
                                                                                                         starosta obce