Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, Základnej
    školy s MŠ Čierne Vyšný koniec a Materskej školy Čierne Ústredie v školskom
    roku 2009/2010.
3. Informáciu o rozvojovom programe obce – investíciách.

Sample  Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>> 
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I. s c h v a ľ u j e

1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Jozef Kráľ, Dana Benková.
2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie
OPŽP-PO4-10-1 s názvom: „Zvýšenie spoluzodpovednosti obyvateľov obce Čierne za stav životného prostredia v ich obci“.
  • Výška celkových výdavkov na projekt: 46.972,- €.
  • Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 46.972,- €.
  • Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov projektu je 5%, t.j. 2.348,60 €.
  • Spôsob spolufinancovania projektu bude z vlastných zdrojov obce Čierne.                                                                                     Ing. Pavol Gomola
                                                                                         starosta obce      
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. B e r i e  n a  v e d o m i e

1. Informáciu o povodňovej situácií v obci
2. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
3. Správu audítora k záverečnému účtu obce Čierne za rok 2009.
4. Správu o platení poplatku za odvoz TKO v roku 2010
5. Žiadosť p. Jozefa Kubicu, bytom Čierne č. 856 o finančný príspevok na
zabezpečenie hodových sláností sv. Floriána na Zágruní a odporúča ju doplniť
o informáciu o akú výšku finančných prostriedkov pán Kubica žiada.
6. Petíciu občanov osady Zagrúne vo veci premávky autobusu do osady Rediška
a poveruje prednostu ObÚ jednaním s SAD Žilina a s inými dopravcami.

II. S c h v a ľ u j e

1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Jozef Kráľ
2. Výsledky hospodárenia obce Čierne za rok 2009.
3. Výsledky hospodárenia PO TES za rok 2009.
4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2009 ako i predložené návrhy na
vyradenie.
5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Čierne.
6. Úpravu rozpočtu obce na rok 2010 nasledovne :
Zvýšenie bežných príjmov:
-príjem za zimnú kalamitu r.2009 4 025 €
-príjem sociálna oblasť 491 €
Zvýšenie bežných výdavkov
-vrátenie príjmov minulých rokov/dotácia ZŠ VK/ 4 206 €
-údržba miestnych komunikácií 24 022 €
Zníženie bežných výdavkov
-interiérové vybavenie/nábytok 5 000 €
-demolácia stará MŠ Ústredie 5 000 €
Zvýšenie kapitálových výdavkov:
- rekonštrukcia Základnej školy s MŠ VK/vlastné prostriedky/ 11 343 €
Zníženie kapitálových výdavkov:
- 5% spolufinancovanie projektov 25 055 €

Sample  Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>> 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. s c h v a ľ u j e 
 1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Mgr. Ján Valent, Milan Jurga.
 2. Prijatie daru /cesta u Vorka/ od:
     Ignáca Vorka, bytom Čierne č. 839
     - parcela KNC č. 6691/2 o výmere 1124 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/3 o výmere     93 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/7 o výmere     96 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/8 o výmere       2 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/9 o výmere       5 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/10 o výmere     4 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/11 o výmere     8 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/12 o výmere     3 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/13 o výmere     3 m2 – zast. plocha


Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>  

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2010.

Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>  

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu o výstavbe v obci, o plnení rozvojového programu.
3. Žiadosť p. Jaroslava Tatarku, bytom Čierne č. 1069 o finančné krytie vo výške
2.150,- € na inštaláciu ciferníka a jeho prepojenie káblom na kostol sv. Ignáca z Loyoly a odporúča túto finančnú čiastku zapracovať do rozpočtu obce na rok 2010.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno – vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, ZŠ s MŠ
Čierne Vyšný koniec, MŠ Čierne Ústredie v školskom roku 2008/2009.
3. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2009.
4. Informáciu o rokovaní starostu obce s občanmi osád u Pavľackov, Božkov, Kyrisov a súhlasí s ďalším rokovaním s občanmi uvedenej lokality o odkúpení a vysporiadaní  pozemkov na ďalšiu výstavbu.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu o platení dane z nehnuteľnosti v roku 2009
3. Informácie o výstavbe v obciSample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e 

1.Návrhovú komisiu v zložení : Milan Jurga, Jozef Čarnecký, Zdeněk Martaus.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>