Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno – vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, ZŠ s MŠ
Čierne Vyšný koniec, MŠ Čierne Ústredie v školskom roku 2008/2009.
3. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2009.
4. Informáciu o rokovaní starostu obce s občanmi osád u Pavľackov, Božkov, Kyrisov a súhlasí s ďalším rokovaním s občanmi uvedenej lokality o odkúpení a vysporiadaní  pozemkov na ďalšiu výstavbu.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu o platení dane z nehnuteľnosti v roku 2009
3. Informácie o výstavbe v obciSample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e 

1.Návrhovú komisiu v zložení : Milan Jurga, Jozef Čarnecký, Zdeněk Martaus.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. berie na  vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Milan Jurga.
2. Rozpočet obce Čierne na rok 2009 s týmito úpravami:Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. berie na vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Milan Jurga.
2. Rozpočet obce Čierne na rok 2009 s týmito úpravami:Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  berie  na  vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. s c h v a ľ u j e  
1. Návrhovú komisiu v zložení : Jaroslav Tatarka, Dana Benková, Zdeňek Martaus
2. Výsledky hospodárenia obce za III. Q 2008Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Písomné ospravedlnenie p. Pavla Majerčíka, bytom Čierne č. 525.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Písomné ospravedlnenie p. Pavla Majerčíka, bytom Čierne č. 525.Sample ImageCelé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>

                                             
       
                                
                                                                       U Z N E S E N I E
 
                                                             obecného zastupiteľstva č. 4

                                                                zo dňa  30. júna 2008


Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ
2. Správu o platení dane z nehnuteľnosti na rok 2008
3. Správu o stave v platení cintorínskych poplatkov


II. s c h v a ľ u j e

 1. Návrhovú komisiu v zložení p. Ján Ďurica, p. Ľubomír Vorek, p. Jozef Čarnecký
 2. Plány práce orgánov obce na II. polrok 2008 
 3. Odmenu starostovi obce za II. štvrťrok 2008 vo výške 40%
 4. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci opatrenia
     1.1 ROP na realizáciu projektu „Výstavba telocvične pri ZŠ Čierne – Ústredie
     ako súčasť modernej školy 21. storočia“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu
     Čierne – Ústredie, a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho
     rozvoja obce Čierne.
5. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
6. Financovanie projektu obcou vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov
    na projekt t.j. vo výške 2.400.000,- Sk.
7. Komisiu v zložení : Ing. Pavol Gomola – starosta obce, Ing. Slávka Pikuliaková,
    Ing. Jozef  Pohančeník, Ing. Marián  Moják,  Ing. Jozef  Kubica,  Jozef  Kráľ.
    Komisia v termíne do ďalšieho zasadania obecného zastupiteľstva pripraví návrh
    na riešenie predĺženia nájomnej zmluvy s Váhostavom-Sk-Prefa, s.r.o., Horný
    Hričov a prehodnotí sťažnosť občanov na zrušenie betonárky v obci Čierne.
8. Ukončenie nájmu nebytových priestorov s p. Máriou Krúpovou, Čierne č. 1147
     v budove starej MŠ k termínu 30. 6. 2008.
 9. Ukončenie nájmu nebytových priestorov s p. Annou Širancovou, Čierne č. 1027
     v budove starej MŠ k termínu 30. 9. 2008.
10. Vyradenie DHM (drobného hmotného majetku) a HIM (hmotného investičného
      majetku) v Základnej škole s MŠ Čierne Vyšný koniec na základe návrhu zo dňa
      6. 6. 2008.
11. Odpredaj pozemku  č. KNC 2166/3 o  výmere 171m2 a pozemku č. KNC 2166/2
      o výmere 63  m2 p. Dáši  Špilákovej,  bytom  Čierne č. 575  v cene 120,- Sk/1m2
      v k.ú. obce Čierne.
12. Ukončenie  nájmu nebytových  priestorov s p. Ing. Ivanom  Cyprichom –
      GEOTOM, Čierne č. 242 k termínu 30. 6. 2008 v budove č. 189 /pod poštou/.

III. splnomocňuje

1. Radu obce k schváleniu finančnej čiastky pre Folklórnu skupinu OZVENA na
    nahrávanie CD pri príležitosti 30. výročia jej založenia po prerokovaní žiadosti
    v komisiách.

 


                                                                                         Ing. Pavol Gomola
                                                                                              starosta obce   

 

                                                                         U Z N E S E N I E
 
                                                               obecného zastupiteľstva č. 3

                            
                                                           Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I. s c h v a ľ u j e 


1. Návrhovú komisiu v zložení Milan Jurga, Jaroslav Tatarka, Jozef Čarnecký.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Čierne schvaľuje partnerstvo obce Čierne v projekte
    Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 s názvom
    „Šance – Valy – aby hranice nebyla překážkou k ochraně společného kultúrního
    dědictví“.
    Obec Čierne zabezpečí vlastné zdroje spolufinancovania uvedeného projektu vo
    výške 5114 Euro/164.866,- Sk.

 

                                                                               
                                                                                                    Ing. Pavol Gomola
                                                                                                    starosta obce