U Z N E S E N I E
 
   obecného zastupiteľstva č. 2

    Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ
2. Správu o výstavbe obce, plnení rozvojového programu

II. s c h v a ľ u j e

 1. Návrhovú komisiu v zložení Mgr. Dana Oravcová, Jozef Čarnecký, Jozef Kráľ
 2. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2007 ako aj návrhy na vyradenie
 3. Výsledky hospodárenia obce za I. Q 2008
 4. Odmenu starostovi obce za I. štvrťrok 2008 vo výške 40%
 5. Výkup pozemkov v lokalite Sihla pe bytovú výstavbu takto :
     a/ parcela KNC 4562 záhrada o výmere 367 m2, parcela KNC 4550 orná pôda
         o výmere 177 m2, parcela KNC 4583 trvalý trávny porast o výmere 655 m2
         predávajúci Gomolová Emília, bytom Čierne č. 266 za cenu 150,- Sk/1m2
     b/ parcela KNC 4557 trvalý trávny porast o výmere 299 m2, parcela KNC 4585
         trvalý trávny porast o výmere 319 m2 predávajúci Padyšák Jozef, bytom
         Čierne č. 201 za cenu 150,- Sk/1m2
     c/ parcela KNC 4555 trvalý trávny porast o výmere 162 m2 predávajúci
         Geláčáková Anna, bytom Čierne č. 279 za cenu 150,-Sk/1m2
     d/ parcela KNC 4584 trvalý trávny porast o výmere 393 m2 predávajúci Kulla
         Ladislav a manž. Magdaléna, bytom Čierne č. 290 v ½ za cenu 150,- Sk/1m2
         a Kulla Jozef a manž. Anna, bytom Svrčinovec 904 v ½ za cenu 150,- Sk/1m2
6. Výkup pozemkov pri dome smútku, a to parcela KNC 1587 orná pôda o výmere
    376 m2, parcela KNC 1588 orná pôda o výmere 396 m2. Predávajúci Emília
    Cyprichová, bytom Čierne č. 345 v cene 1,-Sk/1m2, s tým, že obec Čierne po
     vysporiadaní pozemkov v lokalite Podvŕšky poskytne jeden stavebný pozemok
     pre predávajúcu.
7. Predaj lokálnej televízie MMDS v Čiernom firme OTS, s.r.o., Štúrova 1706
    Čadca za podmienok uvedených v zázname zo dňa 16. 4. 2008, ktorý tvorí
    prílohu č. 1 tohto uznesenia s dodatkom :
                                                          
 "Firma OTS, s.r.o. Čadca ako kupujúci sa zaväzuje lokálnu verejnú televíziu
      systémom MMDS v obci Čierne prevádzkovať minimálne do termínu
      celoslovenskej digitalizácie televíznych príjmov jednotlivých programov.
      V prípade nedodržania tohto záväzku kupujúci uhradí predávajúcemu obci
      Čierne zmluvnú pokutu v čiastke 1.000.000,- Sk."
  8. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.1 OP ŽP na realizáciu projektu
     „Úpravy Stankovského potoka v obci Čierne“.
  9. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
10. Financovanie  projektu vo  výške 5% z celkových  oprávnených výdavkov na
      projekt t.j. vo výške 813.000,- Sk.
11. Úpravu rozpočtu ŠJ pri MŠ Čierne – Ústredie nasledovne :
     - presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov vo výške 126 tis. Sk do
       výdavkov kapitálových vo výške 126 tis. Sk.
12. Príspevok  Základnej  organizácií  včelárov  v Čadci /pre včelárov obce
     Čierne/ vo výške 3.000,- Sk.
13. Poskytnutie finančných prostriedkov Základnej škole Čierne – Vyšný koniec vo
      výške 10.000,- Sk na oslavy 20. výročia školy.
14. Miestnej organizácií Jednoty dôchodcov v Čiernom poskytnutie finančných
      prostriedkov vo výške 25.000,- Sk na ich činnosť.
15. Miestnej organizácií Jednoty dôchodcov v Čiernom bezplatný prenájom zasa-
      dačky ObÚ + uzamykateľnej skrine podľa vopred predloženého plánu stretnutí.
16. Spolufinancovanie  projektu  viacúčelového  ihriska obcou  Čierne  vo  výške
      500.000,- Sk.
17. Finančný príspevok 5.000,- Sk  DHZ – Čierne Zagrúnie na prípravu požiarnej
      hodovej slávnosti sv. Floriána.

III. n e s c h v a ľ u j e

1. Odkúpenie akcií SEVAK, a.s. Žilina.
2. Prenájom nebytových priestorov  v budove č. 640 p. Martinovi Dubcovi, Melčice
    - Lieskové 395 nakoľko nie sú voľné.
3. Žiadosť p. Zuzany Kalužovej, SNP 744/3, Čadca o prenájom nebytových priesto-
    rov v budove č. 641 nakoľko priestory nie sú voľné.
4. Žiadosť  Petra Grochala a manž. a Evy, Čierne 1022 o povolenie výmeny sporáka
    v prenajatom byte /16 b.j. Čierne Vyšný koniec/ za vlastný sporák.
5. Žiadosť   Jána  Krenželáka,  Čierne  č.  45 o  povolenie  prerobenia  kuchyne
    v prenajatom byte /11 b.j. Čierne u Širancov/.
6.Žiadosť o úpravu otváracích hodín v „Šenku u Fľóra“ podľa žiadosti p. Králikovej.

  
                                                                                                         Ing. Pavol Gomola
                                                                                                         starosta obce