Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2010.

Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>  

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu o výstavbe v obci, o plnení rozvojového programu.
3. Žiadosť p. Jaroslava Tatarku, bytom Čierne č. 1069 o finančné krytie vo výške
2.150,- € na inštaláciu ciferníka a jeho prepojenie káblom na kostol sv. Ignáca z Loyoly a odporúča túto finančnú čiastku zapracovať do rozpočtu obce na rok 2010.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno – vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, ZŠ s MŠ
Čierne Vyšný koniec, MŠ Čierne Ústredie v školskom roku 2008/2009.
3. Výsledky hospodárenia príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2009.
4. Informáciu o rokovaní starostu obce s občanmi osád u Pavľackov, Božkov, Kyrisov a súhlasí s ďalším rokovaním s občanmi uvedenej lokality o odkúpení a vysporiadaní  pozemkov na ďalšiu výstavbu.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správu o platení dane z nehnuteľnosti v roku 2009
3. Informácie o výstavbe v obciSample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. s c h v a ľ u j e 

1.Návrhovú komisiu v zložení : Milan Jurga, Jozef Čarnecký, Zdeněk Martaus.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. berie na  vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Milan Jurga.
2. Rozpočet obce Čierne na rok 2009 s týmito úpravami:Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. berie na vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení : Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Milan Jurga.
2. Rozpočet obce Čierne na rok 2009 s týmito úpravami:Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  berie  na  vedomie
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. s c h v a ľ u j e  
1. Návrhovú komisiu v zložení : Jaroslav Tatarka, Dana Benková, Zdeňek Martaus
2. Výsledky hospodárenia obce za III. Q 2008Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Písomné ospravedlnenie p. Pavla Majerčíka, bytom Čierne č. 525.Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Písomné ospravedlnenie p. Pavla Majerčíka, bytom Čierne č. 525.Sample ImageCelé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>