Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. b e r i e  n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
3. Žiadosť p. Emílie Strýčkovej, Čierne 1033 o prekvalifikovanie pozemku č. 4779/3 na plochu na výstavbu.

pdf Celé uznesenie nájdete TU
1)Obecné zastupiteľstvo v Čiernom b e r i e   n a   v e d o m i e  - Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce.

2)Obecné zastupiteľstvo v Čiernom k o n š t a t u j e,  ž e  novozvolený starosta obce Ing. Pavol Gomola, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

Celé uznesenie nájdete TU

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. s c h v a ľ u j e 

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Moják, Ján Ďurica, Milan Jurga.
 2. Odmenu starostu obce za II. a III. Q. 2010 vo výške 35%.
 3. Auditora obce Ing. Darinu Palatickú.
 4. Zmenu času vypínania verejného osvetlenia v nočnej dobe, a to 01.00 hod. – 03.30  hod. s termínom od 25. 11. 2010.
 5. Ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 8. 6. 2005 s nájomcom pod  obchodným názvom Ivan Martinec BAMA, Kysucké Nové Mesto, ul. ČSA  1306/48, IČO: 33680612, v zmysle čl. III. tejto zmluvy.
 6. Cyprichovej Gabriele, bytom Čierne č. 637 materiálnu výpomoc vo výške  330,- € na zakúpenie uhlia na zimu.

 Celé uznesenie nájdete TU

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. Schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Dana Benková, Jozef Kráľ
2. Zmenu a Doplnok č.2 Územného plánu obce Čierne v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona.
2. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. p. 161 s p. Máriou Mlíchovou, Čierne č. 143 k termínu 30. 9. 2010.
3. Udelenie cien obce nasledovne :
Cena obce : Mgr. Anton Moják, Čierne 965
Cena starostu obce : Ignác Cyprich ml., Čierne 75
Alojz Krenžel, in memoriam

 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, Základnej
    školy s MŠ Čierne Vyšný koniec a Materskej školy Čierne Ústredie v školskom
    roku 2009/2010.
3. Informáciu o rozvojovom programe obce – investíciách.

Sample  Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>> 
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom


I. s c h v a ľ u j e

1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Jozef Kráľ, Dana Benková.
2. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy Operačného programu Životné prostredie
OPŽP-PO4-10-1 s názvom: „Zvýšenie spoluzodpovednosti obyvateľov obce Čierne za stav životného prostredia v ich obci“.
  • Výška celkových výdavkov na projekt: 46.972,- €.
  • Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 46.972,- €.
  • Výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov projektu je 5%, t.j. 2.348,60 €.
  • Spôsob spolufinancovania projektu bude z vlastných zdrojov obce Čierne.                                                                                     Ing. Pavol Gomola
                                                                                         starosta obce      
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. B e r i e  n a  v e d o m i e

1. Informáciu o povodňovej situácií v obci
2. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
3. Správu audítora k záverečnému účtu obce Čierne za rok 2009.
4. Správu o platení poplatku za odvoz TKO v roku 2010
5. Žiadosť p. Jozefa Kubicu, bytom Čierne č. 856 o finančný príspevok na
zabezpečenie hodových sláností sv. Floriána na Zágruní a odporúča ju doplniť
o informáciu o akú výšku finančných prostriedkov pán Kubica žiada.
6. Petíciu občanov osady Zagrúne vo veci premávky autobusu do osady Rediška
a poveruje prednostu ObÚ jednaním s SAD Žilina a s inými dopravcami.

II. S c h v a ľ u j e

1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Ďurica, Mgr. Dana Oravcová, Jozef Kráľ
2. Výsledky hospodárenia obce Čierne za rok 2009.
3. Výsledky hospodárenia PO TES za rok 2009.
4. Výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2009 ako i predložené návrhy na
vyradenie.
5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Čierne.
6. Úpravu rozpočtu obce na rok 2010 nasledovne :
Zvýšenie bežných príjmov:
-príjem za zimnú kalamitu r.2009 4 025 €
-príjem sociálna oblasť 491 €
Zvýšenie bežných výdavkov
-vrátenie príjmov minulých rokov/dotácia ZŠ VK/ 4 206 €
-údržba miestnych komunikácií 24 022 €
Zníženie bežných výdavkov
-interiérové vybavenie/nábytok 5 000 €
-demolácia stará MŠ Ústredie 5 000 €
Zvýšenie kapitálových výdavkov:
- rekonštrukcia Základnej školy s MŠ VK/vlastné prostriedky/ 11 343 €
Zníženie kapitálových výdavkov:
- 5% spolufinancovanie projektov 25 055 €

Sample  Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>> 

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. s c h v a ľ u j e 
 1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Mgr. Ján Valent, Milan Jurga.
 2. Prijatie daru /cesta u Vorka/ od:
     Ignáca Vorka, bytom Čierne č. 839
     - parcela KNC č. 6691/2 o výmere 1124 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/3 o výmere     93 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/7 o výmere     96 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/8 o výmere       2 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/9 o výmere       5 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/10 o výmere     4 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/11 o výmere     8 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/12 o výmere     3 m2 – zast. plocha
     - parcela KNC č. 6691/13 o výmere     3 m2 – zast. plocha


Sample Image Celé znenie uznesenia si môžete prečítať tu>>