U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 5 zo dňa 13. decembra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

pdfUznesenie č.5 zo dňa 13.decembra 20110 Bajtů
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 4
zo dňa 11. októbra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, Základne školy s MŠ Čierne
Vyšný koniec a Materskej školy Čierne Ústredie v školskom roku 2010/2011.
3. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2011.
4. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
5. Podnety a požiadavky občanov bývajúcich v osade Sihelky k oprave poškodenej cesty.

pdf Uznesenie č.4 zo dňa 11.októbra 2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČIERNOM
 U Z N E S E N I E obecného zastupiteľstva č. 3 zo dňa 28. júna 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. s c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení:
p. Milan Jurga, p. Dana Benková, p. Mgr. Dana Oravcová
Hlasovanie:
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
pdf Uznesenie č.3 zo dňa 28. júna 2011
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 2 zo dňa 31. mája 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
3. Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010

pdf Uznesenie č.2 zo dňa 31.mája 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. b e r i e  n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
3. Žiadosť p. Emílie Strýčkovej, Čierne 1033 o prekvalifikovanie pozemku č. 4779/3 na plochu na výstavbu.

pdf Celé uznesenie nájdete TU
1)Obecné zastupiteľstvo v Čiernom b e r i e   n a   v e d o m i e  - Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce.

2)Obecné zastupiteľstvo v Čiernom k o n š t a t u j e,  ž e  novozvolený starosta obce Ing. Pavol Gomola, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

Celé uznesenie nájdete TU

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

II. s c h v a ľ u j e 

 1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Marián Moják, Ján Ďurica, Milan Jurga.
 2. Odmenu starostu obce za II. a III. Q. 2010 vo výške 35%.
 3. Auditora obce Ing. Darinu Palatickú.
 4. Zmenu času vypínania verejného osvetlenia v nočnej dobe, a to 01.00 hod. – 03.30  hod. s termínom od 25. 11. 2010.
 5. Ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 8. 6. 2005 s nájomcom pod  obchodným názvom Ivan Martinec BAMA, Kysucké Nové Mesto, ul. ČSA  1306/48, IČO: 33680612, v zmysle čl. III. tejto zmluvy.
 6. Cyprichovej Gabriele, bytom Čierne č. 637 materiálnu výpomoc vo výške  330,- € na zakúpenie uhlia na zimu.

 Celé uznesenie nájdete TU

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. Schvaľuje 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Čarnecký, Dana Benková, Jozef Kráľ
2. Zmenu a Doplnok č.2 Územného plánu obce Čierne v súlade s ustanovením § 26 ods. 3) Stavebného zákona.
2. Ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove č. p. 161 s p. Máriou Mlíchovou, Čierne č. 143 k termínu 30. 9. 2010.
3. Udelenie cien obce nasledovne :
Cena obce : Mgr. Anton Moják, Čierne 965
Cena starostu obce : Ignác Cyprich ml., Čierne 75
Alojz Krenžel, in memoriam