OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČIERNOM
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 1 zo dňa 20. januára 2012

pdf Uznesenie č.1 zo dňa 20.januára 2012
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 5 zo dňa 13. decembra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

pdfUznesenie č.5 zo dňa 13.decembra 20110 Bajtů
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 4
zo dňa 11. októbra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Správy o výchovno-vyučovacích výsledkoch ZŠ Čierne Ústredie, Základne školy s MŠ Čierne
Vyšný koniec a Materskej školy Čierne Ústredie v školskom roku 2010/2011.
3. Výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne za I. polrok 2011.
4. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
5. Podnety a požiadavky občanov bývajúcich v osade Sihelky k oprave poškodenej cesty.

pdf Uznesenie č.4 zo dňa 11.októbra 2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČIERNOM
 U Z N E S E N I E obecného zastupiteľstva č. 3 zo dňa 28. júna 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. s c h v a ľ u j e
1. Návrhovú komisiu v zložení:
p. Milan Jurga, p. Dana Benková, p. Mgr. Dana Oravcová
Hlasovanie:
ZA: 10
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
pdf Uznesenie č.3 zo dňa 28. júna 2011
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 2 zo dňa 31. mája 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e   n a   v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
3. Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010

pdf Uznesenie č.2 zo dňa 31.mája 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

I. b e r i e  n a   v e d o m i e

1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.
2. Informáciu starostu obce o rozvojovom program obce.
3. Žiadosť p. Emílie Strýčkovej, Čierne 1033 o prekvalifikovanie pozemku č. 4779/3 na plochu na výstavbu.

pdf Celé uznesenie nájdete TU
1)Obecné zastupiteľstvo v Čiernom b e r i e   n a   v e d o m i e  - Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce.

2)Obecné zastupiteľstvo v Čiernom k o n š t a t u j e,  ž e  novozvolený starosta obce Ing. Pavol Gomola, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

Celé uznesenie nájdete TU