OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČIERNOM
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 1 zo dňa 20. januára 2012

pdf Uznesenie č.1 zo dňa 20.januára 2012
U Z N E S E N I E
obecného zastupiteľstva č. 5 zo dňa 13. decembra 2011
Obecné zastupiteľstvo v Čiernom
I. b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ.

pdfUznesenie č.5 zo dňa 13.decembra 20110 Bajtů