U Z N E S E N I E

obecného zastupiteľstva č. 1 zo dňa 27. februára 2007

Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

  I.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

 

1. správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ

2. predbežný rozpočet obce Čierne pre roky 2008 a 2009

3. zánik členstva p. Ladislava Hluška v Školskej rade pri Základnej škole Čierne – Ústredie z dôvodu úmrtia

4. informáciu starostu obce Ing. Pavla Gomolu o pripravovanej projektovej dokumentácií a štúdií k projektom :

-         Základná škola s Materskou školou Čierne Vyšný koniec

-         Pešia zóna – Ústredie

-         Miestna komunikácia Zagrúnie po Vyšný koniec

-         Infocentrum

-         Materská škola – Ústredie

-         Základná škola – Ústredie

-         Námestie Vyšný koniec

-         Športové ihrisko

-         Obecný rozhlas

-         Viacúčelová športová hala pri Základnej škole – Ústredi a dáva súhlas k ich postupnej realizácií.

  II. s c h v a ľ u j e 

 

1. návrhovú komisiu v zložení : p. Ján Ďurica, p. Mgr. Dana Oravcová, p.  

   Jozef Čarnecký                                               

2. záverečný účet obce Čierne za rok 2006 bez výhrad

3. rozpočet obce Čierne na rok 2007

4. výsledky inventarizácie  majetku obce  k 31. 12. 2006 ako aj  návrhy  na vyradenie 

5. záverečný účet Príspevkovej organizácie TES Čierne za rok 2006

6. rozpočet Príspevkovej organizácie TES Čierne na rok 2007

7. odpis pohľadávok firmy Better – nájom 16.409,- Sk, pokuty 2.200,- Sk

8. prevedenie zostatku cestného fondu do príjmov obce a zrušenie účtu

9. úhradu fa za 11 b.j. u Širancov z bytového fondu

10. žiadosť MŠ so ŠJ Čierne – Ústredie o navýšenie finančných prostriedkov na  asistenta

učiteľa  v MŠ /viď žiadosť/

11. žiadosť ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec o navýšenie finančných prostriedkov na asistenta  

učiteľa v MŠ /viď žiadosť/

12. prijatie   úveru   na  dobu 5 mesiacov   za  účelom  prefinancovania   projektu  BUDÚCNOSŤ TROJMEDZIA – Rozvoj trojmedzia na slovensko-poľskom území vo výške 4.000.000,- Sk z DEXIE banky Slovensko, a.s.                                                         

13. ručenie prijatého úveru blanco zmenkou podpisanou starostom obce Ing. Pavlom Gomolom

14. p.Jaroslava Tatarku, p. Milana Jurgu, p. Ľubomíra Vorka za členov Školskej rady pri Základnej škole s MŠ Čierne Vyšný koniec

15. p. Jána Ďuricu za člena Školskej rady pri Základnej škole Čierne – Ústredie

16. odpredaj pozemkov p.č. KNE 6104 orná pôda o výmere 448 m2 a KNE 6106 orná pôda o výmere 279 m2 kat. územia Čierne Stráňavovej Anne, bytom Čierne  č. 452 v cene 1,-Sk/m2

17. žiadosť p.  Pavla   Najdeka, bytom   Čierne č. 1048  o odkúpenie časti  pozemku č.KN 2976 v cene 70,-Sk/m2,  výmera sa upresní geometrickým plánom, ktorý si  vyhotoví žiadateľ na vlastné náklady

18. doplatenie čiastky vo výške 39.000,- Sk za montáž plastových okien a dverí na budove Obecného úradu /navýšenie oproti rozpočtu/  pre Pavla Švancára – ŠMČ, Okružná 112/22, 022 01 Čadca po preberacom konaní

19.  žiadosť  Miestneho  spolku   SČK  Čierne – Ústredie  o  finančný príspevok na podporu a propagáciu bez príspevkového darcovstva krvi vo výške stravného na zúčastneného darcu

20.  žiadosť p.  Emílie  Mariňákovej, bytom  Čierne  č. 993 o prenájom priestorov v   budove č. 641 na predaj textilu, prenájom na 3 mesiace

21.  finančný  príspevok  Základnej  organizácií  nepočujúcich v Hlohovci vo výške 1.000,- Sk

22.  žiadosť  p. Vladislavy  Krenželákovej, bytom  Čierne č. 762 o prenájom  miestnosti v starej škôlke – Ústredie na skladové účely

23.  zmenu  nájomcu  bytu v 16 b.j.  Čierne  Vyšný koniec  – byt č. 3 z terajšieho nájomcu p. Ferdinanda Časnochu, M.R.Štefánika 2516/3 022 01 Čadca na p. Evu Korčekovú, rod. Časnochovú,  bytom M.  R. Štefánika 2516/3  a  jej  manžela p. Pavla Korčeka od 1. 3. 2007

24.  poslanecké obvody podľa predloženého návrhu

  

                                                   

III. r u š í

1.  uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2/h zo dňa 31. 10. 2006

 IV. u k l a d á 

 

1. JUDr. Jozefovi Potočárovi,prednostovi ObÚ Čierne, komisii výstavby, územného  plánu  a dopravy a hlavnému  kontrolórovi  p. Ing. Jozefovi  Pohančeníkovi  vypracovať kategorizáciu prenajímaných priestorov a budov v správe obce a stanoviť výšku nájmu, čo bude stanovené vo VZN Termín : do 30. 6. 2007

 O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o 

1. K o n š t a t u j e,  ž e 

 

a/ Návrh Územného plánu zóny Čierne – Sihla a Podvŕšky /ÚPN-Z Čierne – Sihla   a Podvŕšky/ bol po dobu 30 dní zverejnený na úradnej tabuli Obce a prerokovaný  s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona.

b/ Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú akceptované v dopracovanom návrhu ÚPN-Z Čierne – Sihla a Podvŕšky, resp.  bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb.

c/ Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal návrh ÚPN-Z Čierne – Sihla a Podvŕšky podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č. 2007/00029/HRI zo dňa 15. 1. 2007.

 2. B e r i e   n    v e d o m i e 

 

a/ Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy právnických osôb k návrhu ÚPN-Z Čierne – Sihla a Podvŕšky.

 3. S c h v a ľ u j e 

 

a/ Územný plán zóny Čierne – Sihla a Podvŕšky v súlade s ustanovením § 26, ods.3/ Stavebného zákona.

Ing. Pavol Gomola                                                                                              

starosta obce