Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

 

Uznesenie č. 1.

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.decembra 2006 

1)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

b e r i e   n a   v e d o m i e 

Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce.

 2)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

k o n š t a t u j e,  ž e 

novozvolený starosta obce Ing. Pavol Gomola, zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

 3)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, a to

Dana Benková

Jozef Čarnecký

Ján Ďurica

Milan Jurga

Jozef Kráľ

Zdeněk Martaus

Marián Moják, Ing.

Dana Oravcová, Mgr.

Jaroslav Tatarka

Ján Valent, Mgr.

Ľubomír Vorek

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 4)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

z r i a ď u j e

a)      mandátovú komisiu v zložení

p. Ján Ďurica                -      predseda

p. Zdeněk Martaus      -      člen

p. Dana Benková         -      člen

 

b)     volebnú komisiu v zložení

p. Mgr. Dana Oravcová      -      predsedkyňa

p. Jozef Kráľ                      -      člen

p. Ing. Marián Moják         -      člen

 

c)      návrhovú komisiu v zložení

p. Milan Jurga              -      predseda

p. Jaroslav Tatarka      -      člen

p. Ľubomír Vorek        -      člen

  5)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

v o l í        

zástupcu starostu  obce Ing. Mariána Mojáka.

 6)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

z r i a ď u j e   

obecnú radu v počte troch členov, a 

v o l í

Ing. Mariána Mojáka

Mgr. Danu Oravcovú

Jána Ďuricu

za členov obecnej rady.

 7)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

z r i a ď u j e

Komisie obecného zastupiteľstva:

Komisiu finančnú a správy obecného majetku

Komisiu obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytovú

Komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

Komisiu životného prostredia, poľnohospodárstva a les. hospodárstva

Komisiu výstavby, územného plánu a dopravy

 8)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

v o l í

a)     predsedov komisií obecného zastupiteľstva v nasledovnom zložení:

Komisia finančná a správy obecného majetku

Ing. Marián Moják      -      predseda

 

Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová:

Jaroslav Tatarka          -      predseda

 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

Mgr. Dana Oravcová      -      predsedkyňa

 

Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a les. hospodárstva

Jozef Čarnecký            -      predseda

 

Komisia výstavby, územného plánu a dopravy

Jozef Kráľ                   -       predseda

 b)     členov jednotlivých komisií a zapisovateľky jednotlivých komisií

Komisia finančná a správy obecného majetku

Zdeněk Martaus          -      člen

Viera Mlichová            -      člen

Pavol Kulla                  -      člen

Ivana Michnicová        -      člen

Ing. Oľga Kopečná      -      zapisovateľka komisie

 

Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová

Dana Benková                     -      člen

Mgr. Marcela Voreková      -      člen

Pavol Fonš ml.                    -      člen

Helena Tatarková                -      člen

Mária Mackovčiaková       -      zapisovateľka komisie

 

Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí

Ján Ďurica                            -      člen

Marián Matys                     -      člen

Ján Valent                            -      člen

Mgr. Dana Kubjatková       -      člen

Mária Benčíková                 -       zapisovateľka komisie

 

Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a les. hospodárstva

Milan Jurga                        -      člen

Peter Najdek                      -       člen

Marta Brnčová                   -      člen

Ladislav Kubica                 -      člen

Marta Jašurková                -      zapisovateľka komisie

 

Komisia výstavby, územného plánu a dopravy

Ľubo Vorek                        -      člen

Jozef Findura                     -      člen

Stanislav Vyšlan                -      člen

Ján Kromka                       -      člen

Ing. Jozef Kubica              -       zapisovateľ komisie

 9)      Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

c h v a ľ u j e

Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov

s t a r o s t o v i

-         podľa § 3 – patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 odst. 1 (t.j. 2,41). Plat sa zaokrúhľuje na celé stovky korún nahor.

Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

Upravuje sa každoročne k 31.3 kalendárneho roka.

-         podľa § 4 odst. 2 – zvýšenie tarifného platu o 25%

-         podľa § 5 – odmena do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

O poskytnutí odmien bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo štvrťročne.

 10)  Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

s c h v a ľ u j e

Poriadok odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva v Čiernom.

 

11)  Obecné zastupiteľstvo v Čiernom

 

c h v a ľ u j e

sobášiacich, a to:     p. Ján Ďurica

                                p. Mgr. Dana Oravcová

  Zvolené  komisie 

Komisia finančná a správy obecného majetku 

p. Ing. Marián Moják       -      predseda

p. Zdeněk Martaus           -      člen

p. Viera Mlichová             -      člen

p. Pavol Kulla                  -      člen

p. Ivana Michnicová        -      člen

p. Ing. Oľga Kopečná      -      zapisovateľka komisie

 

 Komisia obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytová 

p. Jaroslav  Tatarka              -      predseda

p. Dana Benková                  -      člen

p. Mgr. Marcela Voreková   -      člen

p. Pavol Fonš ml.                 -      člen

p. Helena Tatarková             -      člen

p. Mária Mackovčiaková      -      zapisovateľka komisie

 

 Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí 

p. Mgr. Dana Oravcová      -      predsedkyňa

p. Ján Ďurica                      -      člen

p. Marián Matys                -      člen

p. Mgr. Ján Valent              -      člen

p. PaeDr. Dana Kubiatková  -    člen

p. Mária Benčíková      -      zapisovateľka komisie

 

 Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

p. Jozef Čarnecký               -      predseda

p. Milan Jurga                    -      člen

p. Peter Najdek                 -      člen

p. Marta Brnčová             -      člen

p. Ladislav Kubica           -      člen

p. Marta Jašurková          -      zapisovateľka komisie

 

  Komisia výstavby, územného plánu a dopravy 

p. Jozef Kráľ                   -      predseda

p. Ľubo Vorek                 -      člen

p. Jozef Findura               -      člen

p. Stanislav Vyšlan         -      člen

p. Ján Kromka               -      člen

p. Ing. Jozef Kubica      -      zapisovateľ komisie

   Návrh platu starostu  

 

Podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov

 

s t a r o s t o v i

 

-         podľa § 3 – patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 odst. 1 (t.j. 2,41). Plat sa zaokrúhľuje na celé stovky korún nahor.

 

Plat patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.

Upravuje sa každoročne k 31.3 kalendárneho roka.

 

-         podľa § 4 odst. 2 – zvýšenie tarifného platu o 25 %

-         podľa § 5 – odmena do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje.

 

O poskytnutí odmien bude rozhodovať obecné zastupiteľstvo štvrťročne.