OBECNÉ        ZASTUPITEĽSTVO       V       ČIERNOM
..................................................................................................  
U Z N E S E N I E
obecného   zastupiteľstva č. 4
zo dňa 20. júna 2006 
 
O b e c n é      z a s t u p i t e ľ s t v o
 
 
1. berie na vedomie
 
a/ správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ  
b/ správu o práci komisie finančnej a správy obecného majetku
c/ správu o výstavbe obce a plnení rozvojového programu
d/ sťažnosť občanov osady u Putyrov ohľadom poškodenia miestnej komunikácie
    a kanála v uvedenej lokalite po ťažbe dreva Združením súkromných vlastníkov
    lesa a lesných pozemkov v Čiernom
 
 
2. schvaľuje
 
a/ návrhovú komisiu v zložení p. Mgr. Dana Oravcová, p. Helena Tatarková, p. Pa-
    vol Fonš ml.
b/ výsledky inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2005
c/ plány práce orgánov obce na II. polrok 2006
d/ úpravu rozpočtu na rok 2006 nasledovne :
zvýšenie bežných príjmov :
 
1.za zimnú údržbu                                             +  215
2.vlastné príjmy školy                                       +    60
3.školy-dohodovacie konanie                            +  138
4.výnos podielu daní                                         +2 000
                                                                             2 413
                            rozpočet : 43 218 + 2 413 =  45 631   
 
zvýšenie kapitálových príjmov:
 
1.rekonštrukcia budovy OÚ                             +   250
2.za predaj pozemkov                                      +     70
3.dotácia Intereg lll A                                      + 5 022
                                                                            5 342
                            rozpočet : 14 873 + 5 342 = 20 215 

Spolu príjmy za rozpočet obce :  65 846 tis.Sk

 
 
 
zvýšenie bežných výdavkov :
 
1.údržba ciest                                                     +  900
2.úprava autobus.zastaviek                                +    60
3.Tichá zóna/lavičky,dlažba/                              +   100
4.poplatok za ROEP                                            +  102
5.Školská jedáleň Ústredie/pec+pult/                  +   50
6.vybudovanie skládky pre nadrozmerný
  odpad –problémový                                          +   50
7.oprava obecného rozhlasu                              +   50
8.školská jedáleň ZŠ VK-umývacie zariad.        +   15
9.presun do kapitál.výdavkov-WC ZŠ ÚStr.       -  250
10.presun do kapitál.výdavkov-výpoč.technika   -  68
11.úprava potoka -
   Ondrašov,Benčíkov,Kováčikov                        +315
                                                                            1 324
                          rozpočet : 43 183 + 1 324  =  44 507
 
zvýšenie kapitálových výdavkov:
 
1.rekonštrukcia budovy OÚ                               +   250
2.Intereg lll A z dotácie                                      + 5 022
3.Výstavba garáži pri Športklube                      +    311
4.Kúpa Staňov dom                                           +   340
5.WC ZŠ Ústr.+dofinancovanie                         +   190
6.WC ZŠ Ústr.-presun z bež.výd.                      +   250
7.výpočtová technika-presun z BV                    +    68
                                                                             6 431
                            rozpočet : 14 908 + 6 431 = 21 339
 
Spolu za rozpočet výdavkov obce : 65 846 tis.Sk
 
e/ poskytnúť úľavu p. Ľudmile Krkoškovej, bytom Čierne č. 152 /nájomníčka priesto-
   rov v MŠ so ŠJ Čierne – Ústredie/ zo služieb za teplo, po prešetrení spotreby plynu
   na teplú vodu v mesiaci september
f/ finančný príspevok Domovu dôchodcov a domovu sociálnych služieb, Čadca –
   Horelica č. 107 na základe ich žiadosti vo výške 2.000,- Sk
g/zásady prideľovania bytov v správe obce Čierne
h/pridelenie bytov v 16 b.j. a 11 b.j. Čierne nasledovne :
   16 b.j. :
   - garsónku p. Eve Liščákovej, Čierne 159
   - 1-izbový byt p. MUDr. Zuzane Krošlákovej, ul. M.Bela 3462/78, Žilina
     2-izbové byty :
   - p. Jane Kocákovej, Čierne 373
   - p. Emílií Časnochovej, M.R. Štefánika 2516/3, Čadca
   - p. Pavlovi Fonšovi, Čierne 730
   - p. Anne Krišicovej, Svrčinovec 561
  - p. Marte Krainovej, A. Bernoláka 2610, Čadca
  - p. Miroslavovi Kupkovi, Čadečka 172, Čadca
  - p. Mgr. Ingrid Knapovej, Skalité 734
    3-izbové byty :
  - p. Alojzovi Kyrisovi, Čierne 45
  - p. Jánovi Strýčkovi, Čierne 249
  - p. Jurajovi Strýčkovi, Čierne 249
  - p. Vladimírovi Padyšákovi, Čierne 1027
  - p. Igorovi Mitrengovi, Čierne 230
  - p. Petrovi Putyrovi, Čierne 848
  - bezbariérovy byt p. Márií Benčíkovej, Čierne 664
     Obecné zastupiteľstvo doporučilo prideliť byt p. Jane Kocákovej na prízemí, a
p. Emílií Časnochovej na 1. poschodí zo zdravotných dôvodov. Ostatné byty sa pri-
delia na základe losovania.
    11 b.j. Čierne u Širancov
  - byt po Alojzovi Kyrisovi prideliť p. Jánovi Krenželákovi, Čierne 45
  - byt po Jánovi Krenželákovi prideliť p. Veronike Stráňavovej, Čierne 329
i/ výšku nájmu bytov v 16 b.j. Čierne, a to 53,- Sk/m2 podlahovej plochy bytu mesačne
j/ rozdelenie finančných prostriedkov z kapitoly údržba budov nasledovne :
   1. hotel Magistrál – oprava sociálneho zariadenia
   2. oprava ObÚ – v časti sídla ObÚ od prízemia po II. poschodie – výmena okien +
       vchod
   3. Základná škola Čierne – Vyšný koniec
   4. havárie budov v správe obce
   5. oprava budov športového klubu a tribúny
 k/ odmenu za mimoriadne, dlhodobé poslanecké aktivity p. Ladislavovi Hlúškovi, by-
     tom Čierne č. 182 vo výške 5.000,- Sk 
l/ Projekt rozdelenia  so všetkými jeho prílohami a súvisiacimi dokumentmi, ktoré
    sú jeho súčasťou,  ktorým  sa Severoslovenská  vodárenská  spoločnosť, a. s., so
    sídlom Bôrická  cesta  107, 010 01 Žilina, IČO: 36 411 256, zapísaná v Obchod-
    nom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10381/L, rozdeľuje za
    podmienok uvedených v Projekte rozdelenia na 6 novozaložených nástupníckych
   spoločností, ktorými budú (i) Vodárenská spoločnosť Žilina, a.s., (ii) Vodárenská
   spoločnosť Dolný Kubín, a.s., (iii) Vodárenská spoločnosť Liptovský Mikuláš, a.s.,
   (iv) Vodárenská spoločnosť Martin, a.s., (v) Vodárenská spoločnosť Považská Byst-
    rica a (vi) Vodárenská spoločnosť Ružomberok.
m/ v rámci  Projektu  rozdelenia,  že  obec  Čierne  ako  akcionár  zanikajúcej  spoloč-
   nosti Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa stane dňom účinku rozdelenia
   Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. akcionárom Vodárenskej spoločnosti
   Žilina, a.s.
 
3. neschvaľuje
 
a/ žiadosť občanov lokality Zagrúnie, zastúpených p. Emíliou Jurgovou, Čierne č. 885
   o odkúpenie  pozemkov v lokalite  Zagrúnie /pozemky pod  futbalovým ihriskom/
   obcou. Odkúpenie riešiť v rozpočte pre rok 2007.
 
4. súhlasí
 
a/ s otvorením pobočky stávkovej kancelárie NIKÉ v prevádzke BENEVA, Čierne
    č. 137, súhlas sa udeľuje pre : NIKÉ, spol. s r.o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava
 
5. splnomocňuje
 
a/ komisiu určenú na rozdelenie bytov v 16 b.j. /vidˇuznesenie OZ č. 3/2006/ aby byty
   schváleným nájomcom rozdelila na základe losovania, okrem dvoch špecificky ur-
   čených bytov
   
6. odročuje
 
a/ žiadosť Materskej školy Čierne Vyšný koniec o zakúpenie stolov
 
7. vyzýva
 
a/ vedenie Združenia súkromných vlastníkov lesa a lesných pozemkov v Čiernom, aby
    s okamžitou platnosťou započali opravné práce na zničených komunikáciách po ťaž-
    be drevnej hmoty
 
 8. poveruje starostu obce
 
a/ na vykonanie všetkých úkonov v mene obce ako akcionára rozdeľujúcej sa Severos-
   lovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. potrebných na realizáciu Projektu rozdelenia,
b/na splnomocnenie ďalších tretích osôb v rovnakom rozsahu
c/ na vypísanie verejnej súťaže na odpredaj hotela Magistrál, Čierne č. 175
 
 
 Ing. Pavol Gomola
starosta obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo v  Čiernom na  základe  § 11 odst. 4, písm. g zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
 
 
s c h v a ľ u j e
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 2/2006, ktorým sa mení a doplňuje
Všeobecne záväzné nariadenie obce Čierne č. 1/2002 o podmienkach držania psov
a evidencie psov na území obce Čierne.
 
 
V Čiernom dňa 20. júna 2006
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Pavol Gomola
                                                                                               starosta obce