OBECNÉ        ZASTUPITEĽSTVO       V       ČIERNOM
..................................................................................................  
U Z N E S E N I E

obecného   zastupiteľstva č. 3
zo dňa 25. apríla 2006 
 
 O b e c n é      z a s t u p i t e ľ s t v o
 
1. berie na vedomie
 
a/ správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ  
b/ správu o práci komisie obchodu, služieb, CR a bytovej
c/ správu o činnosti obecného kontrolóra za II. polrok 2005
d/ správu obecného kontrolóra z kontroly dodržiavania účelovosti čerpania finanč-
    ných prostriedkov poskytnutých obcou Športovému klubu Čierne, AHA-klubu,
    folklórnej skupine OZVENA a mažoretkám
 
 
2. schvaľuje
 
a/ návrhovú komisiu v zložení p. Mgr. Dana Oravcová, p. Zdeněk Martaus, p. Pavol
    Fonš ml.
b/ výsledky hospodárenia obce za I. Q 2006
c/ odmenu pre starostu obce za I. Q 2006 vo výške  25%
d/ odpredaj pozemku p.č . KN 2248/4 o výmere 1545 m2 a budovy č.p. 635 Farskému  
    uradu Čierne  za 1,- Sk
e/ žiadosť p. Kullu,  bytom Čierne  č. 45 o  ukončenie nájmu  1-izbového bytu č. 7
   v 11 b.j. Čierne u Širancov k dátumu 30. 4. 2006
f/žiadosť p. Anny Chromiakovej, bytom Čierne č. 464 o prenájom 1-izbového bytu
  č. 7 v 11 b.j. Čierne u Širancov od 1. 5. 2006
g/finančnú výpomoc pre rodinu Kubalíkovú, bytom Čierne č. 846 vo výške 10.000,-
   Sk /tragicky zomrel otec rodiny/
h/ žiadosť p. Anny Petrákovej, bytom Skalité č. 1180 o prenájom nebytových pries-
   torov v budove bývalej MŠ Čierne – Ústredie na zriadenie predajne potravín –
   večierka, s tým, že všetky úpravy si urobí na vlastné náklady bez zápočtu
i/žiadosť firmy Váhostav-SK-Prefa, s.r.o. Horný Hričov o predĺženie nájomnej doby,
   dodatok č. 3 nájomnej zmluvy zo dňa 28. 2. 2002, predĺženie nájmu do 31. 12. 2007
j/ žiadosť p. Alojza Švancára a manž. Agnesy, bytom Čierne č. 237 o preplatenie
   čiastky 4.760,- Sk /chodník na Brehy – zdemontované oplotenie/
k/žiadosť p. Ignáca Strýčka, bytom Čierne 1032 o odpredaj časti parcely č. 4779
  v cene 70,- Sk/1m2 v k.ú. obce Čierne /na uvedenej parceli má p. Strýček postave-
  nú garáž/, s tým, že výmera bude určená geometrickým plánom, ktorý p. Strýček
  nechá vyhotoviť na vlastné náklady, a obec určí hranice pri tvorbe geometrického
  plánu
l/posudzovanie starostu obce ako zamestnanca na účely tvorby a čerpania sociál-
    ného fondu
m/komisiu na výber nájomcov do bytového domu 16 b.j. Čierne v zložení : p. Ben-
   číková, členovia komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a bytovej a p. Ing.
   Jozef Pohančeník, obecný kontrolór
n/finančnú výpomoc pre hasičský zbor za účelom konania hodov na Zágruní vo výš-
   ke 5.000,- Sk
o/finančnú čiastku vo výške 8.000,- Sk na vykonanie okresných osláv pri príležitosti
   osláv 61. výročia ukončenia II. svetovej vojny 
 
3. neschvaľuje
 
a/ žiadosť p. Márie  Jašurkovej,  bytom Čierne  č. 745 o finančný príspevok z dô-
    vodu zrútenia hospodárskej budovy. Bude poskytnutá pomoc vo forme poskyt-
    nutia VOK a 2 aktivačných pracovníkov na tri dni.
b/ žiadosť p. Petra  Kultána,  bytom Čierne  č. 283 o odkúpenie  pozemku č. KN
    4779 v k.ú. obce Čierne na výstavbu garáže
c/ žiadosť p. Františka Strýčka,  bytom Čierne č. 202  o odkúpenie časti pozemku
    č. KN 4779 o výmere cca 20 m2 v k.ú. obce Čierne
d/ žiadosť p. Beáty Stašovej, bytom Čierne č. 274 o odkúpenie časti pozemku č. KN
    4779/1 na vytvorenie parku
e/ žiadosť p.Petra Gomolu, bytom Čierne č.282 o odkúpenie časti pozemku č. 4779/1
   o výmere cca 133 m2 na zriadenie čalunníctva
f/ žiadosť p. Antona Sloviaka a manž. Štefánie,  bytom  Čierne č. 653 o odkúpenie
   časti pozemku č. KN 4725/1o výmere 30 m2
g/ žiadosť p. Ivana Martinca, ČSA 1306/48 Kysucké Nové Mesto, terajší nájomca
   TU Magistrál o kompenzáciu nájmu
 

 Ing. Pavol Gomola
 starosta obce