OBECNÉ        ZASTUPITEĽSTVO       V       ČIERNOM
..................................................................................................  
U Z N E S E N I E

obecného   zastupiteľstva č. 2
zo dňa 28. februára 2006 
 
 O b e c n é      z a s t u p i t e ľ s t v o
 
1. berie na vedomie
 
a/ správu o práci obecnej rady od ostatného zasadnutia OZ
    + kontrolu plnenia uznesení
b/ informáciu  farského úradu o  zámere vybudovať  na vyšnom  konci cirkevný
    objekt
c/ prezentáciu projektu: „Projekt hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Čierne,
    Skalité a Svrčinovec na roky 2007 – 2013“
 
 
2. schvaľuje
 
a/ návrhovú komisiu v zložení Ing. Marián Moják, Ing. Miroslav Vyšlan, p. Pavol
    Fonš st.                                         
b/ záverečný účet obce Čierne za rok 2005 bez výhrad
c/ rozpočet obce Čierne na rok 2006
d/ výsledky hospodárenia Príspevkovej organizácie TES Čierne za rok 2005
e/ prevod majetku do správy Príspevkovej organizácie TES Čierne /viď príloha
    č. 1 k uzneseniu/
f/ rozpočet Príspevkovej organizácie TES Čierne na rok 2006
g/ ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove starej MŠ Čierne – Ústredie s p.
    Jozefom Balalom – KELTEX, Čadečka 579 s dátumom k 28. 2. 2006 a započíta-
    nie nákladov vo výške 9.000,- Sk za osadenie vstupných dverí do prenajatých pries-
    torov
h/žiadosť p. Jána Konôpku, bytom Čierne č. 398 o sponzorovanie účasti na medzi-
   národných pretekoch v TROMSE /Nórsko/ dňa 17. 6. 2006, finančný príspevok
   vo výške 2.000,-Sk
i/ finančný príspevok vo výške 1.000,- Sk Stredisku pomoci, SNP 742 v Čadci
j/ finančný príspevok vo výške 1.000,- Sk Základnej organizácií nepočujúcich
   v Hlohovci, ul. M. R. Štefánika 3
 k/finančný príspevok na výstavbu kostola na vyšnom konci na základe žiadosti
   Rímskokatolíckeho farského úradu v Čiernom vo výške 1 mil. Sk
l/ denný limit pokladničnej hotovosti Základnej školy s MŠ Čierne Vyšný koniec
   vo výške 5.000,- Sk
m/denný limit pokladničnej hotovosti Základnej školy Čierne – Ústredie vo výške
    5.000,- Sk
n/ denný limit pokladničnej hotovosti Materskej školy so ŠJ Čierne – Ústredie vo
    výške 2.000,- Sk
o/ finančný príspevok vo výške 1.000,- Sk Základnej organizácií Slovenského zvä-
    zu včelárov v Čadci
p/ prenájom sály kultúrneho domu pre Združenie vlastníkov súkromných lesov Čier-
   ne na deň 18. 3. 2006 na vykonanie valného zhromaždenia združenia za úhradu
r/ odpredaj pozemkov p.č. KN 164 zast. plocha o výmere 96 m2 a p.č. KN 165 zast. 
   plocha o výmere 147 m2 p. Slávkovi Strýčkovi a manž. Alene, bytom Čierne č.
   121 v cene po 1,- Sk/1m2, s tým, že geometrický plán si vyhotovia na vlastné nák-
   lady
s/ odpredaj nehnuteľnosti - pozemku Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  
   Bôrická cesta 107, Žilina nasledovne :
    - diel GP č. 22 a 23 vo výmere 306 m2, ktorá je včlenená do novovytvorenej
      parcely KN-C č. 2199/3 druh pozemku orná pôda,
    - diel DP č. 24 vo výmere 28 m2, ktorá je včlenená do novovytvorenej parcely
      KN-C č. 2198, druh pozemku orná pôda,
    - diel GP č. 25 vo výmere 7 m2, ktorá je včlenená do novovytvorenej parcely
      KN-C č. 2199/2, druh pozemku orná pôda,
    - diel GP č. 26 vo výmere 3 m2, ktorá je včlenená do novovytvorenej parcely
      KN-C č. 2210/2, druh pozemku TTP, všetko kat. územie obce Čierne, v cene
      100,- Sk/1m2
t/ finančný príspevok Diecéznej charite Nitra, CHSC Čadca, Kukučínova 6 vo výške 
   2.000,- Sk
u/ ukončenie nájomnej zmluvy s firmou WIDAL, s.r.o. Čadca výpoveďou z priesto-
    rov starej MŠ Čierne – Vyšný koniec
 
3. neschvaľuje
 
a/ žiadosť p. Rudolfa Bulavu, Čierne č. 833 o finančnú výpomoc z dôvodu zalo-
    menia časti strechy na rodinnom dome č. 833 /riešiť cestou poisťovne/
 
Ing. Pavol Gomola 

starosta obce
 


Príloha č. 1 k uzneseniu OZ č. 2/2006/2/e
zo dňa 28. februára 2006 
 
Majetok, ktorý prechádza do správy PO TES Čierne
 
1. Skriňová PRAGA V3S, v.č. 159935,                                         obstarávacia cena  55.807,- Sk
 
2. Štvorkolesová vlečka A3V, v.č. 302978,                                 obstarávacia cena  10.000,- Sk
 
3. Brúska EBU 23 D-A, v.č. NR 012387537/2004,                        obstarávacia cena    6.790,- Sk
 
4. AKU Skrutkovač, v.č. ASV 12 BE-T,                                        obstarávacia cena    3.990,- Sk
 
5. Elektrocentrála, v.č. Ex 3300 SHHPI-Q 1002,                           obstarávacia cena   27.990,- Sk
 
6. Vŕtačka príklepová EVP 16, v.č. NR 01381114/2005,               obstarávacia cena    6.640,- Sk
 
7. Krovinorez OM 753, v.č. 178542 7280,                                   obstarávacia cena   24.990,- Sk
 
8. Zváračka, v.č. SN 770743,                                                       obstarávacia cena   17.000,- Sk
 
9. Sada káblov k zváračke + kukla,                                               obstarávacia cena    2.015,- Sk
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
S P O L U                                                                                       obstarávacia cena 155.222,- Sk
=====================================================================