OBECNÉ        ZASTUPITEĽSTVO       V       ČIERNOM
..................................................................................................  

 U Z N E S E N I E
obecného   zastupiteľstva č. 1
zo dňa 29. januára 2006 
 

O b e c n é      z a s t u p i t e ľ s t v o
 
1. schvaľuje
 
a/ návrhovú komisiu v zložení p. Ladislav Hlúšek, p. Pavol Fonš ml., p. Dana Benková
b/ zadanie pre Územný plán zóny Čierne – Sihla a Podvŕšky podľa § 20, ods, 7 písm.c/ Stavebného zákona
c/ spolufinancovanie spracovania Územného plánu zóny IBV Podvŕšky a IBV Sihla najmenej vo výške 20 % oprávnených nákladov z vlastných prostriedkov obce, ktorá čiastka na ten účel bude zapracovaná do rozpočtu obce Čierne pre rok 2006
d/ bezodplatný prenájom sály KD Čierne na usporiadanie plesu pre ZRPŠ Čierne – Ústredie na deň 4. 2. 2006. Po ukončení plesu poriadateľ sálu riadne vyčistí.
 
 
2. konštatuje, že
 
a/ Zadanie pre územný plán zóny Čierne – Sihla a Podvŕšky bolo po dobu viac ako 30 dní vystavené na úradnej tabuli obce a bolo prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 20 Stavebného zákona.
b/ Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované v dopracovanom Zadaní pre Územný plán zóny Čierne – Sihla a Podvŕšky, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania ďalších stupňov územno-plánovacej a projektovej dokumentácie.
c/ Krajský stavebný úrad v Žiline po prerokovaní, vyhodnotení pripomienkového konania a zapracovaní pripomienok do obsahu Zadania vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa § 20 ods. 5/ Stavebného zákona listom č. 2006/00153/HRI zo dňa 20. 1. 2006, v ktorom konštatuje, že obsah návrhu Zadania a postup jeho obstarania a prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zároveň odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Čiernom Zadanie schváliť. 
  
                                                      
3. súhlasí
 
a/ S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických a fyzických osôb k návrhu Zadania pre Územný plán zóny Čierne - Sihla a Podvŕšky.
b/ Náklady na obstaranie a vypracovanie Územného plánu zóny Sihla a Podvŕšky v čiastke Sk 362.200,- zapracovať do rozpočtu obce pre rok 2006.
 
Ing. Pavol Gomola
starosta obce