Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP  SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - žiadateľ:  Ing. Pavol Gomola, Čierne č. 948, 023 13, KNC 5798

222Obec Čierne zrealizovala za podpory Žilinského samosprávneho kraja v oblasti bod programu Verejný priestor a verejná infraštruktúra – podporovanú činnosť s názvom „Vybudovanie turistického informačného systému v obci Čierne.“ Výška poskytnutej dotácie na tento účel – 1000 €. Obec ako spoluúčasť poskytla vo výške 202,87 €. Za tieto finančné prostriedky boli zrealizované stojany s turistickým značením v obci Čierne.

 

žilinský kraj na zverejnenie

pdfMartin Grochal, Čierne č. 164