Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom vodojem a čerpaciu stanicu Čierne – Zagrúne firme Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297. Osobitný zreteľ je v tom, že tento vodojem a čerpacia stanica je v nájme uvedenej firmy. Vodojem je značne deformovaný a hrozí poškodenie tesnosti, čím by nastala havarijná situácia v zásobovaní. Rekonštrukcia vodojemu, prípadne vybudovanie nového si vyžiadajú nemalý finančný obnos, čo obec nemá, a odpredajom vodojemu a čerpacej stanice firme SEVAK, a.s. Žilina si rekonštrukciu, prípadne vybudovanie nového vodojemu bude hradiť firma. Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Potočár, 041/4373 201, 0905 691 978
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 22. 9. 2011.
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 121/3 o výmere 142 m2 záhrada odčlenený GP č. 1/2011 zo dňa 27. 1. 2011 z pozemku p. č. KNE 7048/16.

Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4820/9 o výmere 168 m2 ostatné plochy odčlenený GP č. 22/2012 zo dňa 25. 7. 2012 z pozemku p. č. KNC 4820/1.

Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom časti pozemkov parcela KNE 7048/6 o výmere 10201 m2 ostatné plochy odčlenený diel č. 12 o výmere 7 m2, odčlenený diel č. 15 o výmere 19 m2 a odčlenený diel č. 1 o výmere 35 m2 na vybudovanie stavby I/12 Čierne – mostný objekt ev. č. 12-002. Samotný prevod nehnuteľnosti podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Čierne.

pdf oznam 1.časť
pdf oznam 2.časť

Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 28.11.2011