OBEC ČIERNE, 023 13 OBEC ČIERNE oznamuje, že dňa 28.4.2014 bolo na Obecný úrad Čierne doručené Oznámenie o zmene, vypracované podľa prílohy č. 8/a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších noviel, stavby DIAĽNICA D3 SVRČINOVEC – SKALITÉ

Stavebník: Pavol Najdek, Čierne 1048 a manž. Mgr. Ivana, SNP 130/52, Čadca, podal dňa 14.3.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. KN-C 2975/2, 2974/2, 2978/2, k.ú. Čierne . Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. pdf Oznámenie
Prísny zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho šíreniu...
pdf Upozornenie pre občanov - viac info
pdf verejna_vyhlaska