Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 3/2014 zo dňa 12. augusta 2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Čiernom bude mať celkom 11 poslancov,

Oznam o počte obyvateľov
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 15. 11. 2014, v zmysle § 16 ods. 9/ zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamujeme,  že k 31.7.2014 má OBEC ČIERNE  
4 382
obyvateľov.
viac info... http://www.minv.sk/?volby-oso2014
OBEC ČIERNE, 023 13 OBEC ČIERNE oznamuje, že dňa 28.4.2014 bolo na Obecný úrad Čierne doručené Oznámenie o zmene, vypracované podľa prílohy č. 8/a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších noviel, stavby DIAĽNICA D3 SVRČINOVEC – SKALITÉ

Stavebník: Pavol Najdek, Čierne 1048 a manž. Mgr. Ivana, SNP 130/52, Čadca, podal dňa 14.3.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. KN-C 2975/2, 2974/2, 2978/2, k.ú. Čierne . Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. pdf Oznámenie
Prísny zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho šíreniu...
pdf Upozornenie pre občanov - viac info