Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4820/9 o výmere 168 m2 ostatné plochy odčlenený GP č. 22/2012 zo dňa 25. 7. 2012 z pozemku p. č. KNC 4820/1.

Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom časti pozemkov parcela KNE 7048/6 o výmere 10201 m2 ostatné plochy odčlenený diel č. 12 o výmere 7 m2, odčlenený diel č. 15 o výmere 19 m2 a odčlenený diel č. 1 o výmere 35 m2 na vybudovanie stavby I/12 Čierne – mostný objekt ev. č. 12-002. Samotný prevod nehnuteľnosti podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Čierne.

pdf oznam 1.časť
pdf oznam 2.časť

Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 28.11.2011