Obec Čierne ako správca dane z nehnuteľností oznamuje vlastníkov lesa:

Dňa 28.10.2019 bol obci doručený list Pozemkového združenia Čierne , s.r.o., 023 13 Čierne č. 189 podpísaný konateľom Ing. Jozefom Kráľom v znení , že :

Na základe Uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2019 bolo v bode č. 3 schválené, že Pozemkové združenie Čierne s.r.o. nebude za vlastníkov lesa platiť daň z nehnuteľností .

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - žiadateľ: Jozef Širanec, Čierne č. 953, 023 13, KNC 5799

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP  SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - žiadateľ:  Ing. Pavol Gomola, Čierne č. 948, 023 13, KNC 5798

222Obec Čierne zrealizovala za podpory Žilinského samosprávneho kraja v oblasti bod programu Verejný priestor a verejná infraštruktúra – podporovanú činnosť s názvom „Vybudovanie turistického informačného systému v obci Čierne.“ Výška poskytnutej dotácie na tento účel – 1000 €. Obec ako spoluúčasť poskytla vo výške 202,87 €. Za tieto finančné prostriedky boli zrealizované stojany s turistickým značením v obci Čierne.

 

žilinský kraj na zverejnenie

pdfMartin Grochal, Čierne č. 164