OZNAM
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4724/3 o výmere 1 m2 zastavaná plocha odčlenený GP č. 2/2013 zo dňa 5. 2. 2013 z pozemku p. č. KNE 7148/1.

OZNAM
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4763/3 o výmere 231 m2 ostatné plochy odčlenený GP č. 81/2012 zo dňa 19. 9. 2012 z pozemku p. č. KNE 7065/1.

Úrad práce pre reguláciu železničnej dopravy
Oznamuje o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania na stavbu dráhy ,,Sanácia havárie zemného telesa a opory mosta v km 10,319 Čierne - Polesie".
pdf Verejná vyhláška
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05  Bratislava 15
sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
povoľuje podľa § 67 a § 69 zákona č.50/1976 Zb. predĺženie platnosti stavebného povolenia č. 8448/2009-2332/z.21302 zo dňa 20.12.2010 do 18.11.2014 na stavbu ,,Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité".

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústene pojednávanie
pdf viac info - verejná vyhláška
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 9 písmena c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa prenajme majetok obce, ktorý bude vybudovaný v rámci projektu: Čierne rozšírenie vodovodu do lokality „U Mojov“, „U Slivky“ firme Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297. Osobitný zreteľ je v tom, že táto firma má v nájme všetky doteraz fungujúce obecné vodovody, a je logické, že i novo vybudovaný vodovod bude mať v nájme a bude ho spravovať. Samotný prenájom tohto obecného majetku podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Čierne. Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubica, 041/4373 222, 0915277596 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam zverejnený na úradnej tabuli 17. 9. 2012
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom vodojem a čerpaciu stanicu Čierne – Zagrúne firme Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297. Osobitný zreteľ je v tom, že tento vodojem a čerpacia stanica je v nájme uvedenej firmy. Vodojem je značne deformovaný a hrozí poškodenie tesnosti, čím by nastala havarijná situácia v zásobovaní. Rekonštrukcia vodojemu, prípadne vybudovanie nového si vyžiadajú nemalý finančný obnos, čo obec nemá, a odpredajom vodojemu a čerpacej stanice firme SEVAK, a.s. Žilina si rekonštrukciu, prípadne vybudovanie nového vodojemu bude hradiť firma. Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Potočár, 041/4373 201, 0905 691 978
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 22. 9. 2011.
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 121/3 o výmere 142 m2 záhrada odčlenený GP č. 1/2011 zo dňa 27. 1. 2011 z pozemku p. č. KNE 7048/16.

Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4820/9 o výmere 168 m2 ostatné plochy odčlenený GP č. 22/2012 zo dňa 25. 7. 2012 z pozemku p. č. KNC 4820/1.