Stavebník: Pavol Najdek, Čierne 1048 a manž. Mgr. Ivana, SNP 130/52, Čadca, podal dňa 14.3.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Prístavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. KN-C 2975/2, 2974/2, 2978/2, k.ú. Čierne . Uvedeným dňom bolo začaté spojené územné a stavebné konanie. pdf Oznámenie
Prísny zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho šíreniu...
pdf Upozornenie pre občanov - viac info
pdf verejna_vyhlaska
Obec Čierne, 023 13 Čierne č.189, IČO: 00 313 980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom nasledovné pozemky
pdf viac info
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie
      Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len ÚRŽD) Bratislava ako príslušný orgán verejnej správy v zmysle § 101 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o dráchach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa plánovaní

OZNAM
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 2254/2 o výmere 97 m2 zastavaná plocha odčlenený GP č. 113/2012 zo dňa 7. 9. 2012 z pozemku p. č. KNC 2254.