Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavebník: Ing. Lipták Jaroslav, Stred 910, 023 11 Zákopčie, podal dňa 30.10.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata, altánok, garáž a žumpa“ pdf oznam...
jpg Zverejnenie zámeru
Stavebník: STRABAG s.r.o Mlynské nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282, podal dňa 1.10.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na dočasnú líniovú stavbu „SO 818-17 PREPOJENIE STAVEBNÝCH DVOROV“ doc Oznámenie
Stavebník
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A 825 18
Bratislava I
IČO: 17317282
podal dňa 20.8.2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 818-17 PREPOJENIE STAVEBNÝCH DVOROV“
pdf Územné rozhodnutie