pdf verejna_vyhlaska
Obec Čierne, 023 13 Čierne č.189, IČO: 00 313 980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom nasledovné pozemky
pdf viac info
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie
      Úrad pre reguláciu železničnej dopravy (ďalej len ÚRŽD) Bratislava ako príslušný orgán verejnej správy v zmysle § 101 zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o dráchach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh podľa plánovaní

OZNAM
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 2254/2 o výmere 97 m2 zastavaná plocha odčlenený GP č. 113/2012 zo dňa 7. 9. 2012 z pozemku p. č. KNC 2254.

OZNAM
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4860/8 o výmere 135 m2 zastavaná plocha odčlenený GP č. 83/2012 zo dňa 14. 6. 2012 z pozemku p. č. KNE 7158/3.

OZNAM
Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 4724/3 o výmere 1 m2 zastavaná plocha odčlenený GP č. 2/2013 zo dňa 5. 2. 2013 z pozemku p. č. KNE 7148/1.