pdf Rekreačná chata
pdf Dodatok k VZN
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Stavebník: Ing. Lipták Jaroslav, Stred 910, 023 11 Zákopčie, podal dňa 30.10.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rekreačná chata, altánok, garáž a žumpa“ pdf oznam...
jpg Zverejnenie zámeru