Stavebník: STRABAG s.r.o Mlynské nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282, podal dňa 1.10.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na dočasnú líniovú stavbu „SO 818-17 PREPOJENIE STAVEBNÝCH DVOROV“ doc Oznámenie
Stavebník
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A 825 18
Bratislava I
IČO: 17317282
podal dňa 20.8.2014 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 818-17 PREPOJENIE STAVEBNÝCH DVOROV“
pdf Územné rozhodnutie
Návrh
DODATOK č. 1 k VZN č. 1/2013 o výške príspevku a spôsobe poukázania dotácie na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Čierne pdf Návrh dodatku
Stavebník: Matej Štetiar, Čierne 1058 a manž. Anna, Čierne 599, podal dňa 25.8.2014 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba rodinného domu“
doc oznámenie
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014. Obecné zastupiteľstvo v Čiernom podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov uznesením č. 3/2014 zo dňa 12. augusta 2014 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Čiernom bude mať celkom 11 poslancov,