V zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určil starosta obce Mgr. Zuzane Moravcovej, zástupkyni starostu obce nie dlhodobo uvoľnenej zo zamestnania na výkon funkcie vo výške 220,- € s účinnosťou od 1. decembra 2022.