Obec Čierne ako správca dane z nehnuteľností oznamuje vlastníkov lesa:

Dňa 28.10.2019 bol obci doručený list Pozemkového združenia Čierne , s.r.o., 023 13 Čierne č. 189 podpísaný konateľom Ing. Jozefom Kráľom v znení , že :

Na základe Uznesenia z valného zhromaždenia konaného dňa 26.06.2019 bolo v bode č. 3 schválené, že Pozemkové združenie Čierne s.r.o. nebude za vlastníkov lesa platiť daň z nehnuteľností .

 

Odôvodnenie:
Pozemkové združenie Čierne , s.r.o. , nie je daňovníkom dane z nehnuteľností , pretože:

- podľa § 5 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov je:

daňovníkom dane z pozemkov /lesa/ ak v odseku dva nie je ustanovené inak :
a/ vlastník pozemku
b/ správca pozemku
vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľnosti

 

- podľa § 5 ods. 2 zákona „ daňovníkom dane z pozemkov / lesa/ je

a/ fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pri pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav
b/ nájomca , ak
1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je
zapísaný v katastri
2. má v nájme pozemky Slovenského pozemkového fondu
3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a/

 

- podľa § 5 ods. 3 zákona „Ak nemožno daňovníka podľa odseku 1a 2 , je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva“

-podľa § 5 ods.4 „Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu“

Pozemkové združenie Čierne s.r.o ako obhospodarovateľ lesa nie je teda daňovníkom dane z pozemkov/ lesa/, pretože vlastníctvo je vedené na listoch vlastníctva a preto možno určiť daňovníka.

Z uvedeného dôvodu oznamujeme všetkým vlastníkom lesa, že sú povinní si v čase od 02.01.2020 do 31.01.2020 podať daňové priznanie dane z nehnuteľností správcovi dane teda Obci Čierne.
Za nepodanie daňového priznania v lehote sa daňovník dopúšťa správneho deliktu, za ktorý bude vyrubená pokuta.

pdfOznámenie_o_dani.pdf