Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vyhlášky MŽP  SR č. 24/2003 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon  č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - žiadateľ:  Ing. Pavol Gomola, Čierne č. 948, 023 13, KNC 5798