V zmysle § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určil starosta obce Mgr. Petrovi Najdekovi, zástupcovi starostu nie dlhodobo uvoľnenému zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu mesačnú odmenu podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie vo výške 220,- € s účinnosťou od 1. apríla 2019.