Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom vodojem a čerpaciu stanicu Čierne – Zagrúne firme Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina, IČO: 36672297. Osobitný zreteľ je v tom, že tento vodojem a čerpacia stanica je v nájme uvedenej firmy. Vodojem je značne deformovaný a hrozí poškodenie tesnosti, čím by nastala havarijná situácia v zásobovaní. Rekonštrukcia vodojemu, prípadne vybudovanie nového si vyžiadajú nemalý finančný obnos, čo obec nemá, a odpredajom vodojemu a čerpacej stanice firme SEVAK, a.s. Žilina si rekonštrukciu, prípadne vybudovanie nového vodojemu bude hradiť firma. Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Potočár, 041/4373 201, 0905 691 978
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 22. 9. 2011.