Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom pozemok p. č. KNC 121/3 o výmere 142 m2 záhrada odčlenený GP č. 1/2011 zo dňa 27. 1. 2011 z pozemku p. č. KNE 7048/16.

Zámer odpredať tento pozemok bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva dňa 27. 3. 2012. Samotný prevod nehnuteľnosti podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Čierne. Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Potočár, 041/4373 201, 0905 691 978 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 3. 9. 2012.