Obec Čierne, 023 13 Čierne 189, IČO: 00313980 podľa § 9a ods. 8 písmena e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a čl. 4 písmeno B bod 10 Zásad hospodárenia s majetkom obce Čierne z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredáva priamym predajom časti pozemkov parcela KNE 7048/6 o výmere 10201 m2 ostatné plochy odčlenený diel č. 12 o výmere 7 m2, odčlenený diel č. 15 o výmere 19 m2 a odčlenený diel č. 1 o výmere 35 m2 na vybudovanie stavby I/12 Čierne – mostný objekt ev. č. 12-002. Samotný prevod nehnuteľnosti podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom obce Čierne.
Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Potočár, 041/43 73 201, 0905 691 978 e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Oznam zverejnený na úradnej tabuli dňa 9. 3. 2012.

pdf Oznam.pdf