Cintorínske poplatky sa inkasujú na Obecnom úrade (II. poschodie kancelária Príspevkovej organizácie TES Čierne) vždy v úradné dni: pondelok, streda, piatok v čase od 8:00 – 11:00 hod. u pani Beáty Stašovej.
Ak budete listovou zásielkou upozornení, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto (obnova, rezerva) na našich obecných cintorínoch, je potrebné na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku, ktoré bolo schválené dňa 23.11. 2010 a účinné od 1.1. 2011 a dodatku č.1 k VZN Obec Čierne č. 4/2010 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku schválený obecným zastupiteľstvom v Čiernom dňa 25.9.2012 s účinnosťou od 11.10.2012 - užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov.
Cenník poskytovaných služieb za obnovu a rezervu hrobového miesta: - obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob: 45,- € dvojhrob: 90,- € trojhrob a viac – vždy násobok 45,-€
- rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: miesto pre jeden hrob: 54,- € miesto pre dva hroby: 108,- €
- prepožičanie miesta na detský hrob alebo urnu na dobu 15 rokov a obnovu užívacieho práva
na miesto pre detský hrob na 15 rokov: 18,- € V prípade nezáujmu o tieto hrobové miesta je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné pre ďalšieho zomrelého. Čestné prehlásenia sa bezplatne podpisujú u pani Beáty Stašovej.
Mnohí spoluobčania i po opakovanej výzve neuhradili užívacie právo za svojich zomrelých príbuzných na ďalšie obdobie a ani neprišli podpísať čestné prehlásenie, prípadne uviesť iného príbuzného, na ktorého by sme sa mohli o úhradu obrátiť. V takom prípade Príspevková organizácia TES Čierne považuje hrobové miesta za voľné a v prípade nutnosti ich môže použiť pre pochovanie ďalších zomrelých.
Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa informujte u p. Beáty Stašovej, prac. Príspevkovej organizácie TES Čierne, kontakt: 041/43 73 119, alebo u p. Petra Putyru – kontakt 43 73 119, mobil: 0905 182 928.
Dôležité upozornenie!
Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú organizáciu TES Čierne č. l89 (budova Obecného úradu II. poschodie) u pána Petra Putyru, č. t.: 43 73 183, mobil: 0905 182 928 a až následne zabezpečovali smútočné obrady.
Žiadame spoluobčanov, aby na cintorínoch nenechávali za náhrobnými kameňmi použité kahance, kytice a iné ozdoby, ale hádzali to hneď do kontajnerov.
Smeti patria do kontajnera a uľahčíme prácu koscom.

pdfCenník cintorínskych poplatkov

pdfDodatok č. 1 k VZN  Obce Čierne č. 4/2010 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku