pdfZberný dvor - informácie

Upozorňujeme občanov, aby do veľkoobjemových kontajnerov nehádzali hrubý odpad (ako napr. postele, práčky, a pod.). Na tento odpad je určený zberný dvor.

Ďakujeme za pochopenie.

pdfPracovný list

pdfCenový výmer č. 1/2020                                                         

pdfDodatok č. 2 K Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Čierne č. 4/2010 prevádzkový poriadok pre pohrebiská a Dom smútku

Zriaďovateľ: Obec Čierne
Názov: Príspevková organizácia TES Čierne
Sídlo: Čierne
Identifikačné číslo: 37902423
Dátum zriadenia: 01.05.2003
Trvanie organizácie: na čas neurčitý
Vymedzenie zákl. účelu: organizácia sa zriaďuje predovšetkým na plnenie verejnoprospešnej činnosti obce

 
 

Predmet činnosti:
-         zber a odvoz  komunálneho odpadu
-         pohrebné a cintorínske služby
-         prevádzka a údržba verejného osvetlenia
-         prevádzkovanie obecnej knižnice
-         poriadanie kultúrnych podujatí
-         letná a zimná údržba miestnych komunikácií
-         vedenie obecnej kroniky
-         správa obecného rozhlasu
-         správa na úseku vodného hospodárstva
-         úsek správy a údržby verejných priestranstiev a dodržiavanie trhového
          poriadku
-         dbať nad dodržiavaním čistoty obce
-         opravy a údržba budov v správe obce
-         maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
-         zámočníctvo a zváračské práce
-         stolárstvo
-         murárstvo, tesárstvo, klampiarstvo
-         vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
-         elektroinštalatérstvo
-         pohostinská činnosť
-         maliarske a natieračské práce
-         uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
-         výkon činnosti stavebného dozoru
-         verejné obstarávanie
-         výkopové a demolačné práce


 

Štatutárny orgán:
                Štatutárnym orgánom príspevkovej organizácie TES Čierne je Ing. Jozef Kubica.


 

Právne postavenie organizácie:
               Je to právnická osoba, ktorá svoje príjmy z predmetu činnosti bude používať predovšetkým na financovanie vlastnej činnosti. V prípade nedostatku zdrojov sa jej poskytne z rozpočtu obce príspevok. Organizácia vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť z tých to vzťahov.


 

              Príspevková organizácia je zradená v zmysle ustanovení zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 303/95 z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zmien a doplnkov.

Príspevková organizácia TES Čierne ponúka na predaj:

- plastové smetné nádoby 120 litrové s max. nosnosťou do 48 kg – v sume 30,- €  s DPH,
- plastové smetné nádoby 240 litrové s max. nosnosťou do 96 kg – v sume 40,- €  s DPH,

- pozinkované smetné nádoby 110 litrové s max. nosnosťou do 44 kg – v sume 50,- €  s DPH.