Otváracie hodiny ZBERNÉHO DVORA:

Streda:   9:00 –12:00    15:00 -  17:00 hod
Piatok:    9:00 –12:00    15:00 -  17:00 hod
Sobota: 10:00 –12:00    15: 00 - 17:00 hod

Na zbernom dvore sa umiestňujú predovšetkým tieto druhy odpadov:
- kovové odpady
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia
- opotrebované pneumatiky
- sklo
- šatstvo a textílie
- autobatérie
- objemný odpad z domácností ( rôzne skrine, postele, válendy, stoly, stoličky a iné.)

Ukladanie uvedeného odpadu je určené len pre fyzické osoby – občanov obce Čierne, nie pre podnikateľské subjekty. Zakazuje sa ukladať separované komodity do kontajnerov a smetných nádob.


Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia 023 13 Čierne 189
Ak budete listovou zásielkou upozornení, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto /obnova alebo rezerva / na našich obecných cintorínoch, je potrebné na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiská a dom smútku

Príspevková organizácia TES Čierne ponúka na predaj

plastové nádoby 120 l - 22,80 €
plastové nádoby 240 l - 34,80 €

 
UPOZORNENIE

Zmena odvozu komunálneho odpadu v čase vianočných sviatkov.

ZBER PREBEHNE 29.12.2015

V NOVOM ROKU SA ZAČÍNA 7. a 8. 1. 2016
Príspevková organizácia TES Čierne ponúka na predaj popolnice
110 l plechová    30 €
120 l plastová     30 €
240 l plastová     42 €

Kontakt.: 041/43 73 119

Upozorňujeme občanov, aby do veľkoobjemných kontajnerov nehádzali hrubý odpad /ako napr. postele, práčky, pneumatiky..../Na tento odpad je určený zberný dvor.

Ďakujeme za pochopenie