Všeobecné informácie

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou, a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce /obecného úradu/, v ktorej má volič trvalý pobyt najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda /t. j. najneskôr 02.12.2022/. Požiadať môže aj elektronicky /e-mailom/ na e-mailovú adresu obecného úradu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. taktiež najneskôr do 02.12. 2022. Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. 

žiadosť (39.5 kB)

 Hlasovací preukaz /HP/

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá HP a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní HP.  HP oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie HP osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda, t. j. najneskôr 20. 01. 2023 v úradných hodinách obce alebo v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie HP bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda, t.j. najneskôr 02.01.2023. Požiadať o HP môže aj prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom, a to najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t. j. najneskôr 20. 01. 2023. 

Žiadosť musí obsahovať: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí HP. Obec zašle HP voličovi doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

 Delegovanie do okrskovej volebnej komisie /OVK/

V referende majú právo do volebných komisií delegovať jedného člena a jedného náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v NR SR a petičným výborom za referendum. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK v našej obci doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda, t. j. do 24. 11. 2022 do 24.00 hod. Člen OVK nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena OVK. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno obci doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu obce  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

 

Bližšie informácie nájdete na: https://www.minv.sk/?referendum

 

pdf Vyhlásenie referenda.pdf