Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
Programové obdobie 2007-2013
Preberanie a odovzdávacie konanie bolo 20.7.2012
Celkové náklady projektu 352 463,77 €, 85% prostriedky EÚ, 10% štátny rozpočet a 5% obec. Vplyvom nárastu dopravy, populácie a cestovného ruchu prešla obec rozsiahlymi zmenami, ktoré zasiahli do jej urbanistického usporiadania. Hlavným problémom je nárast dopravy a chýbajúce oddelenie pešej a automobilovej dopravy v centre obce, v ktorom sa nachádzajú intenzívne navštevované inštitúcie občianskej vybavenosti , služieb a obchodu.