Dňa 28.05. 2010 sa konalo v obci slávnostné odovzdanie stavby Základnej školy s materskou školou Vyšný koniec, ktorá prešla rozsiahlou rekonštrukciou v rámci projektu ,,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a  MŠ Čierne – zvýšenie kvality vzdelávania a docielenie energetickej efektívnosti“.

Počas zimných mesiacov sa práce zamerali na zateplenie stropu celej budovy a súbežne s tým sa prevádzala montáž pochôdzkových lavičiek na povale a montáž vzduchotechniky do školskej kuchyne. Taktiež sa postupne vymaľovali všetky priestory a triedy, ktoré boli zasiahnuté realizáciou stavby. V jarných mesiacoch, ak budú prijateľné poveternostné podmienky, sa bude pokračovať v prácach na fasáde budovy. Je preinvestovaných cca 929 429, 73 € (28 mil. Sk). Kvalita prevádzaných prác je hodnotená ako veľmi dobrá.