Historický deň na SK – CZ opevnení

Najstaršie dejiny našej obce opäť „ožili“ po 400 rokoch, a to v nedeľu 28. augusta 2022 na mieste historicky označovanom ako Malé Šance – Valy. Mnohí sa na tomto mieste ocitli po prvýkrát. Šance – Valy je miesto, kde sa nachádzajú pozostatky líniového opevnenia, ktoré je zakončené hviezdicovou Malou alebo Javorinskou šancou. Opevnenie bolo posilnené aj štyrmi strážnymi a predsunutými redutami, ktoré boli vzájomne prepojené súvislým zemným valom.

Podujatie Historický deň sa konal ako aktivita malého projektu Historický deň na SK – CZ opevnení (číslo malého projektu: SK/FMP/11b/09/006). Tento projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu regionálneho rozvoja a bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Zmyslom a cieľom tohto projektu i podujatia bolo priblížiť kúsok z histórie našej obce a tohto kraja. A to sa podarilo zabezpečiť bohatým programom a mnohými atrakciami. Účastníci podujatia mohli vidieť ukážky bojov v podaní Skupiny historického šermu TAURUS ATER z Turian, historickej skupiny VALMONT z Českej republikySpolku sv. Šebastiána. Program obohatili aj melódie dobovej hudby v podaní harfistky Dominiky Švábikovej a dobovej skupiny ARTIO z Oravy. Na podujatí vystúpila aj miestna Folklórna skupina Ozvena. Nechýbali ani odborné historické prednášky pracovníkov Kysuckého múzea v Čadci – Martina TurócihoAdama Buchtu. Ako opevnenie vyzeralo v časoch svojho vzniku zobrazovala aj drevená maketa od rezbára Michala Kopáska.  Na podujatí boli vystavené aj drevené sochy s valašskou tematikou. Účastníci mohli ochutnať aj dobovú kuchyňu – jedlá, ktoré sa v tom čase varievali.

V rámci programu podujatia sa účastníkom prihovorili aj starostovia obcí Čierne (hlavný partner projektu) a Hrčava (hlavný cezhraničný partner) i vzácni hostia.

Potom nasledoval voľný program pre deti i dospelých so stredovekými hrami, fotografovaním s historickými skupinami, maľovaním na tvár a pod.

Veríme, že podujatie splnilo svoj účel a oslovilo mnohých. Za spoluprácu na podujatí ďakujeme Vydavateľstvu Magma, tvorcom videofilmov a fotografom Alžbete Bobulovej, Pavlovi Stolárikovi a Zuzane Podolákovej. Taktiež naše poďakovanie patrí moderátorom podujatia Ľubici Podolákovej a Pavlovi Zátekovi. Rovnako veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii a zabezpečovaní tohto historického podujatia a aj všetkým, ktorí si našli čas a prišli. 

Foto: Alžbeta Bobulová

Historický deň na SK – CZ opevnení

V roku 2021 sa obec Čierne zapojila do vyhlásenej výzvy Žilinským samosprávnym krajom v spolupráci s Regiónom Bíle Karpaty na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre malé projekty. Výzva bola vyhlásená v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Po preskúmaní žiadosti Monitorovacím výborom pre posudzovanie žiadostí malých projektov bola obci Čierne žiadosť schválená.

Zmyslom malého projektu, ktorý nesie názov Historický deň na SK – CZ opevnení (číslo malého projektu: SK/FMP/11b/09/006), je uskutočnenie aktivity projektu, ktorou je historický deň práve na mieste pevnostného opevnenia Šance – Valy. Cieľom je historicky priblížiť, prečo bolo vybudované toto opevnenie, na čo slúžilo, čo bolo jeho zmyslom a poslaním. Ďalej je cieľom priblížiť aj život v tomto opevnení, a to prostredníctvom prednášok historikov, dobových skupín, ktoré v rámci realizácie podujatia vystúpia so svojimi piesňami, ukážkami historického šermu a pod.

Hlavným dôvodom pre výstavbu tohto opevnenia, ktoré sa tiahne od Jablunkovska až po poľský Koniaków, bolo vojnové ohrozenie prichádzajúce z juhu, z Horného Uhorska, odkiaľ hrozili útoky zo strany Osmanskej ríše a uhorských povstalcov. Zhruba od polovice 18. storočia (rok 1740) sa potom bránilo územie pred novým nepriateľom Rakúskej monarchie, a to pred Pruským kráľovstvom.

Opevnenie, ktoré sa nachádza v našej obci, je v literatúre označované ako Malé Šance (popr. Malé Šance – Valy). Ide o líniové opevnenie na vrchu Valy, ktoré je zakončené hviezdicovou Malou alebo Javorinskou šancou. Opevnenie bolo posilnené štyrmi strážnymi a predsunutými redutami vzájomne prepojenými súvislým zemným valom.

Zmyslom a cieľom tohto projektu je priblížiť všetkým kúsok z histórie našej obce a tohto kraja. Ide o históriu, ktorá nie je priveľmi známa a veríme, že realizáciou tohto projektu sa nám ju podarí ozrejmiť a dozvedieť sa viac o tomto čase, kedy sa začalo budovať toto opevnenie a tiež o samotnom opevnení a živote v ňom.

pdf Publicita projektu.pdf