V rámci projektu "Odkanalizovanie Horných Kysúc" bolo v našej obci vyhotovených 724 prípojok. K dátumu 31. 1. 2019  bolo zrealizovaných 634 napojení, čo predstavuje 87,57 %.

Je nutné, aby sa dopojili všetci, ktorí sú do tohto projektu začlenení. Vypúšťanie splaškových vôd z toaliet a kúpeľní do prírody je zdraviu škodlivé. Preto tie domy, ktoré nemajú splaškovú kanalizáciu, musia odpad so septikov likvidovať vývozom v cisternách. Napojiť sa na splaškovú kanalizáciu je najlepšie riešenie pre každý rodinný dom. Obec sa bude i naďalej rozrastať a v budúcnosti bude úplnou samozrejmosťou, že každý rodinný dom musí byť napojený na splaškovú kanalizáciu. Budovanie nových území na výstavbu rodinných domov má automaticky riešený i odvod splaškových vôd.

Povinnosť na pripojenie nehnuteľností na kanalizačnú sieť upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Čierne.  Skôr či neskôr sa bude musieť každý, kto inak nepreukáže likvidáciu splaškových vôd, na kanalizáciu napojiť. K napojeniu je potrebný list vlastníctva nehnuteľnosti, ktorú chcete napojiť. List vlastníctva stačí stiahnuť z internetovej stránky www.katasterpoltár.sk . Žiadosť vám poskytnú priamo na zákazníckom centre Severoslovenských vodárni a kanalizácií v budove oproti Úradu práce v Čadci, kde ju vyplníte a spolu s listom vlastníctva odovzdáte. Kto nemá prístup k internetu, list vlastníctva vám vytlačíme na obecnom úrade.