Stašov cintorín

Stašov cintorín je rozdelený na dva sektory:
- sektor A (stará časť), kde sú hrobové miesta od čísla 1A po číslo 320A
- sektor B (nová časť), kde sú hrobové miesta od čísla 01B
Plán pohrebiska Stašovho nového cintorína (sektor B) vypracovaný Ing.arch. Ľubomírom Zaymusom obsahuje:
- hroby, počet 100
- dvojhroby, počet 150
- detské hroby, počet 24
- urnové pole

Kubínov cintorín

Kubínov cintorín je rozdelený na dva sektory:
- sektor A (stará časť), kde sú hrobové miesta od čísla 1 po číslo 898
- sektor B (nová časť), kde sú hrobové miesta od čísla 899
Súčasťou Kubínovho cintorína je aj Dom smútku.

OZNAM - cintorínske poplatky

Prevádzkovateľ pohrebiska:
Príspevková organizácia TES Čierne, príspevková organizácia 023 13 Čierne 189

Inkasovanie cintorínskych poplatkov:
pondelok, streda, piatok v čase úradných hodín
v budove Obecného úradu II. poschodie – Príspevková organizácia TES Čierne, pani Beáta Stašová.

Cenník:
Kopanie hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým, vrátane následného zasypania, prvotné úpravy a odvoz prebytočnej zeminy:
Jednohrob 220x70x160............................................................... 40 €
v zimnom období od 15.11. do 31.03. 50 €

Prehĺbený hrob 220x70x220....................................................... 55 €
v zimnom období od 15.11. do 31.03. 65 €

Detský jednohrob 160x50x160................................................... 20 €
v zimnom období od 15.11. do 31.03. 30 €

Uložište pre urnu 50x50............................................................... 20 €

Obhliadka hrobového miesta....................................................... 5 €
Obednenie hrobu.......................................................................... 12 €
Demontáž poklopu krycej dosky................................................. 6 €
Montáž poklopu krycej dosky...................................................... 6 €

Sťažený výkop hrobu v ráme pomníka, kamenistá pôda, odsek
základov pomníka menšieho rozsahu............................................. 10 €
stredného rozsahu........................................................................... 20 €
veľkého rozsahu............................................................................. 30 €

Exhumácia telesných ostatkov z hrobu
v malom množstve......................................................................... 10 €
v strednom množstve..................................................................... 20 €
vo väčšom množstve...................................................................... 30 €
maninipulácia s rakvou......................................................................... 5 €
Umývanie pomníka............................................................................... 5 €
Poplatky za služby v Dome smútku...................................................... 15 €
Uloženie zosnulého v chladiacom zariadení, za každý započatý deň... 5 €
Dekorácia hrobovej jamy....................................................................... 10 €
(uvedené ceny sú bez DPH)

Cenník:
obnova a rezerva hrobových miest
- obnova (predĺženie) užívacieho práva na miesto pre hrob alebo urnu na dobu 15 rokov pre jednohrob: ....................................................................................... 45,- €
- rezervovanie miesta pre hrob alebo urnu do budúcna, ak je už jedno miesto obsadené na dobu 15 rokov: ........................................................................................... 54,- €
- poplatok za detský hrob alebo urnu po dobu 15 rokov: ................................. 18,- €

V prepočte na jeden rok činí poplatok za hrobové miesto a rezervu:
- poplatok za hrobové miesto: 3,- € na 1 rok (na 15 rokov: 45 €)
- poplatok za rezervu hrobového miesta: 3,60 € na 1 rok (na 15 rokov: 54 €)
- poplatok za detský hrob: 1,20 € na 1 rok (na 15 rokov: 18 €)
- poplatok za prepožičanie užívacieho práva pre postavenie hrobky ak jeho majiteľ žije: 5,- € na 1 rok (na 15 rokov 75,- €)

Ak budete listovou zásielkou upozornený, že Vám uplynula doba nájmu na hrobové miesto (obnova alebo rezerva) na našich obecných pohrebiskách, je potrebné na základe Všeobecného záväzného nariadenia obce Čierne č. 4/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebiska a Dom smútku - cenník poskytovaných služieb, ktoré bolo schválené dňa 23.11.2010 a účinné od 1.1.2011 - užívacie právo predĺžiť na ďalších 15 rokov.

V prípade, že za toto miesto už nechcete ďalej platiť je potrebné spísať čestné prehlásenie, že hrobové miesto je voľné pre ďalšieho zomrelého.

Mnohí spoluobčania i po opakovanej výzve neuhradili za svojich zomrelých príbuzných obnovu a ani neprišli podpísať čestné prehlásenie, prípadne uviesť iného príbuzného, na ktorého by sme sa mohli o úhradu obrátiť. V takom prípade Príspevková organizácia TES Čierne považuje hrobové miesta za voľné a v prípade potreby ich môže použiť pre ďalších zomrelých.

Pri akýchkoľvek nejasnostiach sa informujte u pána Petra Putyru.
Kontakt 43 73 119, mobil: 0905 182 928

Dôležité upozornenie!

Žiadame občanov, aby sa pri úmrtí príbuzného obrátili najskôr na prevádzkovateľa pohrebiska: Príspevkovú organizáciu TES Čierne č.l89 (budova Obecného úradu 2. poschodie) u pána Petra Putyru, č. t.: 43 73 183, mobil: 0905 182 928 a až následne zabezpečovali smútočné obrady.

O Z N A M

Povolenie na výstavbu rámu, alebo pomníka sa bezplatne vydáva na Príspevkovej organizácii TES Čierne (budova Obecného úradu - II. Poschodie).
Bez súhlasu prevádzkovateľa cintorína TES Čierne, p.o. je zakázané vykonávať stavebné práce na pohrebiskách.
V prípade nepreukázania povolenia Vám hrozí pokuta až vo výške 35,- €.
Kontakt: 0905 182 928, 041 /43 73 119