Vybavenie školy sa snaží zabezpečiť obec z bežných prostriedkov, takže sa dokupujú len nevyhnutné pomôcky. Základná škola s materskou školou nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť tak primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.
Ako ukázali výsledky testovania, škola má nedostatky hlavne v technických a prírodovedných predmetoch, preto základná škola s materskou školou nutne potrebuje vybudovať fyzikálnu a biologickú/chemickú učebňu v súčinnosti s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami súvisiacimi s vytvorením priestorov pre potreby daných učební v rámci existujúcich priestorov ZŠ s MŠ Čierne, Vyšný koniec 969. Všetky prípravné stavebné práce budú realizované v interiérovej časti objektu.

K splneniu spomenutých cieľov chce obec realizovať, vybudovať a zlepšiť vybavenie biologicko - chemickej a fyzikálnej učebne ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Realizovanie projektu bude financované z EU a ŠR vo výške 95% čo predstavuje 102 245,17 EUR a z rozpočtu obce Čierne vo výške 5% čo je 5 381,33 EUR.