Poslaním Základnej školy Čierne, Ústredie 183 je: „Vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, a tým sa aktívne zapojiť do života spoločnosti v rámci svojich možností ďalšieho seba rozvoja a celoživotného vzdelávania; kriticky a tvorivo myslieť, riešiť problémy; šťastného a spokojného života v spoločnosti iných ľudí; úspešného uplatnenia sa v profesijnom živote.“

Vybavenie školy sa snaží zabezpečiť obec z bežných prostriedkov, takže sa dokupujú len nevyhnutné pomôcky. Základná škola nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť tak primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce. Ako ukázali výsledky testovania, škola má nedostatky hlavne v technických a prírodovedných predmetoch, preto Základná škola Čierne, Ústredie 183 nutne potrebuje vybudovať biologicko-chemickú učebňu. Riešené učebňa sa nachádza v objekte Základnej školy Čierne, Ústredie 183 na prvom poschodí. Všetky prípravné stavebné práce budú realizované v interiérovej časti daného objektu.

K splneniu spomenutých cieľov chce obec realizovať, vybudovať a zlepšiť vybavenie biologicko – chemickej učebne ZŠ Čierne – Ústredie. Realizovanie projektu bude financované z EU a ŠR vo výške 95% čo predstavuje 39 764,58EUR a z rozpočtu obce Čierne vo výške 5% čo je 2 092,87 EUR.

Vybavenie školy sa snaží zabezpečiť obec z bežných prostriedkov, takže sa dokupujú len nevyhnutné pomôcky. Základná škola s materskou školou nedisponuje technickými a materiálnymi možnosťami čeliť aktuálnym výzvam primárneho vzdelávania a zabezpečiť tak primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakom v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.
Ako ukázali výsledky testovania, škola má nedostatky hlavne v technických a prírodovedných predmetoch, preto základná škola s materskou školou nutne potrebuje vybudovať fyzikálnu a biologickú/chemickú učebňu v súčinnosti s nevyhnutnými stavebno-technickými úpravami súvisiacimi s vytvorením priestorov pre potreby daných učební v rámci existujúcich priestorov ZŠ s MŠ Čierne, Vyšný koniec 969. Všetky prípravné stavebné práce budú realizované v interiérovej časti objektu.

K splneniu spomenutých cieľov chce obec realizovať, vybudovať a zlepšiť vybavenie biologicko - chemickej a fyzikálnej učebne ZŠ s MŠ Čierne – Vyšný koniec. Realizovanie projektu bude financované z EU a ŠR vo výške 95% čo predstavuje 102 245,17 EUR a z rozpočtu obce Čierne vo výške 5% čo je 5 381,33 EUR.