Súčasné lesy sa len veľmi málo podobajú pôvodným pralesom. Takmer výlučne v nich dominuje smrek. V  umelo  vysadených,  prevažne  rovnovekých  smrekových monokultúrach sa len zriedkavo objavuje  jedľa,  buk a  javor horský, v mladších porastoch často nájdeme nepôvodnú borovicu lesnú.

Stromy majú  v  lesnom  ekosystéme  dominantné  postavenie. Určujú špecifický mikroklimaticky režim, kolobeh látok a do určitej miery druhovú diverzitu celého spoločenstva lesa. Nájdeme  tu  husté  porasty  čučoriedky, ostružiny srstnatej, kysličku obyčajnú, drobnú tôňovku dvojlistú,  spolu  s  machmi  chránené  druhy:  plavúň  obyčajný,  plavúň pučivý,  chvostník  jedľový, rebrovka rôznolistá a ďalšie.