V  zmysle  zákona  č. 287/1994  o  ochrane  prírody  a  krajiny platí na celom katastrálnom území obce Čierne iba prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana, platná na celom území Slovenskej  republiky. Územia  s osobitnou ochranou, t.j. zaradené do druhého až piateho  stupňa  ochrany,  sa  v  súčastnej dobe v katastrálnom  území  Čierneho nenachádzajú. Sú tu však dve cenné genofondové lokality Pod Čerchľou a rašelinisko Polesie,  ktoré  by  mali  byť  vyhlásené  za  chránené  areály.  Na  území týchto chránených areálov bude platiť štvrtý stupeň ochrany.
Na území, ktorému sa neposkytuje osobitná ochrana podľa  zákona,  platí prvý stupeň ochrany, podľa ktorého sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na:
a)  umiestňovanie  skládok  hnojov  a  oplocovanie  pozemkov  mimo  sídiel  s  výnimkou  oplocovania v lesoch za účelom ochrany kultúr  proti  škodám,  spôsobovaným  zverou,  na  likvidáciu  terasovitých poľnohospodárskych   pozemkov   na   svahoch  a  na  likvidáciu  medzí  v  prípadoch,  v  ktorých  sa nevyžaduje  súhlas  alebo  vyjadrenie  orgánu  ochrany   prírody   podľa   osobitných   predpisov
b)  zasypávanie a odvodňovanie močiarov, jazier, mokradí a iných pozemkov
c)  ťažbu tŕstia, rašeliny, bahna a hliny a rozširovanie tejto ťažby mimo korýt vodných tokov
d)  zámerné kríženie rastlín alebo živočíchov a rozširovanie ich krížencov mimo miest, vyhradených orgánom ochrany prírody
e)  zámerné  rozširovanie   nepôvodných  druhov inej geografickej príslušnosti v krajine mimo sídelných útvarov a mimo druhov, uvedených v schválenom lesnom hospodárskom pláne
f)  používanie  dravých  vtákov  na  sokoliarstvo  a  živočíchov  na  chytanie alebo usmrcovanie iných živočíchov
g)  chov  živočíchov  a  pestovanie  rastlín  chránených  podľa  tretej  časti  tohto  zákona,  ako  aj na zriaďovanie   chovných  a  rehabilitačných   staníc   živočíchov,  zoologických  záhrad,  zoologických kútikov, botanických záhrad a arborét
h)  umiestňovanie  a  druhové  zloženie  drevín  pred  výsadbou  na  verejných   priestranstvách  a  vo voľnej krajine s výnimkou lesa a plôch s poľnohospodárskymi kultúrami a plodinami
i)  umiestňovanie a rozširovanie záhradkárskych a chatových osád
j)  osádzanie  reklamných  tabúľ  a  zariadení,  vylepovanie  plagátov  a  umiestňovanie  pútačov mimo zástavby obcí
k)  leteckú aplikáciu chemických látok a hnojiv
l)  plavenie dreva po vodných tokoch
m)  masové  športové,  rekreačné  a  iné  spoločenské  podujatia  mimo  zástavby  obcí a vyhradených športových a rekreačných areálov
n)  zriaďovanie  a  rozširovanie  areálov určených na vojenské zariadenia, obranu a bezpečnosť štátu, branný výcvik, civilnú ochranu a požiarnú ochranu
o)  vypaľovanie trávnych porastov
Na území chráneného areálu platí štvrtý stupeň ochrany, podľa ktorého sa  zakazuje:
a)  ťažiť  drevnú  hmotu   holorubným   spôsobom  a  budovať   zvážnice   mimo  schváleného  lesného hospodárskeho plánu
b)  košarovať stáda hospodársky významných druhov zvierat
c)  ťažiť  tŕstie,  rašelinu bahno, spraš, hlinu, pôdu, piesok a štrk, vykonávať geologické práce, banskú činnosť  a  činnosť  vykonávanú  banským  spôsobom  a  používať   ťažké  mechanizmy   mimo   miest vyhradených orgánom ochrany prírody
d)  meniť vodný režim pozemkov
e)  pestovať a  rozširovať  nepôvodné  druhy rastlín, chovať a rozširovať nepôvodné druhy živočíchov, ako  aj pôvodné druhy rastlín a živočíchov inej  geografickej  príslušnosti  mimo  schváleného  lesného hospodárskeho plánu
f)  voľne  púšťať  domáce  zvieratá  najmä  psy
g)  budovať  priemyselné  objekty  a  zariadenia,  poľné  hnojiska,  záhradkárske osady, sídla a obytné súbory, ako aj objekty a zariadenia, zabraňujúce migrácii živých organizmov a výmene ich genetických informácií
h)  osádzať   informačné,   reklamné  a  iné   tabule  a  zariadenia  a  vylepovať   plagáty   mimo   miest, vyhradených orgánom ochrany prírody
i)  umiestňovať alebo rozširovať skládky odpadov a skladovať agrochemikálie
j)  používať chemické látky na posyp ciest a chodníkov
k)  letecky aplikovať alebo inak veľkoplošne používať chemické látky a hnojivá
l)  vykonávať   športovú  a  rekreačnú   činnosť,  táborenie,  stanovanie  a  zakladanie  ohňa mimo trás a miest vyhradených orgánom ochrany prírody
m)  zber  rastlín,  živočíchov,  nerastov  a  skamenelín  a  ich  častí  s  výnimkou  povoleného  rozsahu pri vedeckovýskumnej činnosti
n)  vykonávať branný výcvik
o)  vypaľovať trávne porasty