SAM 2926Na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čiernom dňa 15.12.2016 bolo udelené verejné uznanie a Cenu obce Čierne dostal pán Ján Ďurica za šírenie kresťanských hodnôt a celoživotnú záslužnú činnosť na rozvoji obce v oblasti kultúry i športu. Toto ocenenie odovzdal pánovi Ďuricovi starosta obce Ing. Pavol Gomola.

 

 

 

 

DSC 0536V nedeľu 23. októbra 2016 sa konala slávnostná svätá omša v Kaplnke sv. Jozefa robotníka na Zágruní pri príležitosti 20.výročia posvätenia tejto kaplnky. Pán biskup Mons. František Rábek sv. omšu celebroval a po jej skončení mu pán starosta Pavol Gomola slávnostne udelil Čestné občianstvo obce Čierne.

Video: https://youtu.be/_xbbBmdUj7w

Dňa 22. 1. 2014 sa dožil svojich úctyhodných 90-tych rokov emeritný diecézny biskup nitrianskej rímskokatolíckej diecézy Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý v roku 1996 získal ocenenie Čestný občan obce Čierne.

Pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea sme mu aj my zablahoželali nasledujúcimi slovami.

pdf attachment7767
Rok 1996
Rudolf Baránek, dekan
 j.e.Ján Chryzostom kardinál Korec

Rok 1998
gen.mjr. Ing. Milan Stráňava
plk. MUDr. Jozef Cyprich, csc.

Rok 2005
Mgr. František Gabarik, Vajanského 4, Levice
Za obzvlásť významný spôsob pri rozvoji a zveľaďovaní obce a šírenie jej dobrého mena vo svete

Rok 2007
p. MUDr. Jozef Grochal
Ako rodák našej obce sa významným spôsobom zaslúžil o rozvoj obce a šírenie jej dobrého mena.

rok 2008
Mgr. Stanislav Vnuk, správca farnosti Čierne
Za cieľavedomú pastiersku misiu, prehlbovanie kresťanských hodnôt, rozvíjanie duchovných i spoločenských tradícií a príkladnú starostlivosť o zveľaďovanie farnosti a obce

Rok 2012
Mgr. Pavol Kužma
Za mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúry regiónu Kysúc, a tým i jeho rodnej obce Čierne, za vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena doma i vo svete.


pict0072.jpgMGR. PAVLOVI KUŽMOVI 11. decembra 2012 na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Čiernom bolo udelené verejné ocenenie ČESTNÝ OBČAN OBCE ČIERNE Mgr. Pavlovi KUŽMOVI ako vyjadrenie úcty a poďakovanie za mimoriadne zásluhy pri rozvoji kultúry regiónu Kysúc, a tým i jeho rodnej obce Čierne, za vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena doma i vo svete.

V oblasti vedy vynikli

Doc.Ing. Alojz Gomola CScNarodil sa 8.3.1939 v Čiernom a zomrel 23.2.1989 v Žiline. Študoval na ČVUT a Karlovej univerzite v Prahe. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na katedre mechaniky a časti strojov VŠDS v Žiline a taktiež na zahraničných technických univerzitách v Delfte a Haagu (Holandsko) a Kansas City (USA). Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberal aplikáciou metódy konečných prvkov na riešenie problémov z technickej praxe a mechanikou tuhých a poddajných telies a prostredí. Autor veľkého množstva vedeckých prác publikovaných v zahraničnej a domácej odbornej literatúre.MUDr. Jozef Cyprich CScNarodil sa 30.3.1941 vo Svrčinovci. Absolvoval lekársku fakultu na Karlovej univerzite v Prahe. Pracuje od roku 1972 v Ústrednej vojenskej nemocnici v Prahe na traumatologicko- ortopedickom oddelení z toho 15 rokov ako primár. Jeho odbornosťou je traumatológia pohybového aparátu umelých náhrad veľkých kĺbov. Autor veľkého množstva odborných článkov, ktoré publikoval v domácej a zahraničnej odbornej literatúre.

STRÝČEK, Alojz (*21.6.1916, Čierne, zomrel 8.8.2013)


 

1_0_719490.jpgProfesor, prekladateľ, misionár. Základnú školu vychodil v rodisku a v Žiline. Gymnázium navštevoval v Trnave, Nitre a v Trenčíne, kde aj zmaturoval. Ako kandidát na misionársku činnosť v Rusku odišiel na ďalšie štúdiá do Ríma, býval v Collegium Russicum, filozofiu študoval na Pápežskej gregoriánskej univerzite. Po dvojročnom štúdiu vstúpil do jezuitskej rehole (8.9.1936). Noviciát začal v Záhrebe, dokončil v Gallore (neďaleko Ríma). V belgickom Namure sa zdokonaľoval v ruskom jazyku, zároveň vychovával ruskú mládež v kolégiách Saint Georges a Notre-Dame, kde vyučoval i nemčinu. Tri roky teológie absolvoval v Louvaine, kňažskú vysviacku prijal 22.7.1944. Na ďalšie štúdium odišiel do Paríža, znova pôsobil v kolégiu Saint Georges, ktoré sa tam presťahovalo v dôsledku vojnovej situácie. Tam ukončil štúdium teológie a súčasne študoval v Pravoslávnom inštitúte. Tretiu probáciu si konal v Paray-Le-Monail. Kde sa kolégium Saint Georges presťahovalo do Meudona (predmestie Paríža), prešiel s ním a pôsobil v ňom 48 rokov. R. 1957 dostal francúzske občianstvo, r.1973 dosiahol štátny doktorát na Sorbone v Paríži. Keď sa kolégium Saint Georges stalo Centrom ruskej kultúry, prednášal v ňom ruštinu univerzitným študentom, profesorom, diplomatom a kozmonautom. I keď je vo Francúzsku kňazom zakázané vyučovať v štátnych ústavoch, už ako známy filológ striedavo učil (v civile) na univerzite Paríži VI, X, XII, pracoval v École Normale Supérieure de Cachin a viac rokov vo svetoznámej École Polytechnique. R. 1994 odcestoval do Novosibirska, kde sa stal profesorom a kazateľom v seminári, pomocníkom pri prekladaní rôznych cirkevných dokumentov z kánoníckeho práva, Druhého vatikánskeho koncilu, liturgických textov a nového katechizmu. Knižné vydania jeho diel: La Russie de Lumieres (Rusko epochy osvietenstva, Paríž 1976), Rukovodstvo po russkom udareniu (Učebnica ruského prízvuku, Paríž 1966), Pratique de russe parlé (Praktická učebnica hovorovej ruštiny, s kazetami, Paríž). R. 1994 vyšiel v Moskve ruský preklad jeho dizertácie. Písal príspevky do Encyclopédie Philosophique Universelle a pod. Články, recenzie, úvahy a spomienky publikoval v časopisoch Revue des Études Slaves, Russkaja mysľ, Nezavisimaja Gazeta, Plamja, Le club Francais de la Médaille, Echo 42, kontinent 82, Gramota, Sibirskaja Polónia, v ruskej katolíckej talči a inde.

Rok 1996
Cena starostu:
Mgr. Ing. Ivan Konečný

Čestné občianstvo:
Rudolf Baránek, dekan
 j.e.Ján Chryzostom kardinál Korec

Cena obce:
František Kubica, Čierne č. 873

Rok 1998

Cena starostu:
Alojz Jurica, Čierne č. 685

Cena obce:
Pavol Vyšlan, Čierne č. 482
Jozef Kubica, Čierne č. 14

Cena obce patrí
Mgr. Jozefovi Pastierovičovi
in memoriam
za dlhoročnú obetavú prácu s mládežou a vedenie kroniky obce