Rok 2012 sa niesol v znamení 50. výročia založenia DHZ Čierne - Vyšný koniec. Významný bol i na politické udalosti a personálne zmeny v štruktúrach hasičstva na celoslovenskej úrovni. Pripomeňme si spoločne nasledovné udalosti:
• Na výročnej členskej schôdzi 26.11.2011 bol zvolený nový výbor na čele s Františkom Malíkom, ktorý vystriedal pána Ignáca Moravca. Pán Moravec pracoval vo výbore 50 rokov. 20 rokov ako veliteľ a 30 rokov ako predseda DHZ – Vyšný koniec. V súčasnosti pracuje vo výbore ako čestný predseda. Za celoživotnú prácu bol niekoľkokrát ocenený – Cenou obce Čierne, Najvyšším vyznamenaním DPO SR a cenou. Zaslúžilý člen DPO SR, ktoré prevzal od prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika.

Zloženie výboru:
predseda – František Malík
tajomníčka – Mgr. Dana Oravcová
veliteľ – Miroslav Kubica
pokladníčka – Dominika Lašová
preventivár – Jozef Koričár
revízor – Bc. Michal Jendrišák
referent mládeže – Miroslav Malík
strojník – Rudolf Jurga

Členovia: Ignác Moravec, Jozef Jurga, Lukáš Jurga, Alojz Čepec, Ľubomír Hruštinec, Milan Moravec, Veronika Kullová, Simona Hruštincová
• Na Okresnom valnom zhromaždení v Čadci konanom 25.2.2012 reprezentovali DHZ Čierne –Vyšný koniec zvolení delegáti : Mgr. Dana Oravcová a Ignác Moravec . Personálne zmeny nastali i na okresnej úrovni. Pána Ladislava Dediča- ikonu dobrovoľného hasičstva v okrese Čadca, zanieteného, priateľského a hlavne fundovaného tajomníka, neskôr riaditeľa OV DPO, po 42 rokoch vystriedala valným zhromaždením zvolená pani Marta Balošáková.

• Členovia DHZ Čierne – Vyšný koniec boli valným zhromaždením zvolení na roky 2012-2016 i do komisií pri OV DPO v Čadci.
Preventívno – výchovná komisia: členka Mgr. Dana Oravcová Komisia pre prácu s mládežou : člen – Miroslav Malík Štáb aktívu zaslúžilých členov : člen – Ignác Moravec
Okrskový aktív pre obec Čierne, Čadcu, Oščadnicu, Skalité a Svrčinovec:
Okrskový inštruktor – Milan Prengel – Čadca
Okrskový veliteľ – Miroslav Truchlík – Skalité Okrskový preventivár –Jozef Kubica – Čierne Okrskový referent mládeže- Miroslav Malík-Čierne
Okrskový strojník – Pavol Kreana – Svrčinovec

• Dňa 21. apríla 2012 sa v Bratislave konalo Republikové valné zhromaždenie delegátov okresných a územných výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Delegáti na ňom zvolili čelných predstaviteľov DPO SR. Prezidentom DPO SR sa stal po JUDr. Jozefovi Minárikovi PhDr. Ladislav Pethö, generálnym sekretárom DPO SR Vendelín Horváth.

Výbor DHZ zasadal 12 - krát. Na zasadnutiach riešil úlohy vyplývajúce z plánu práce. Účasť na zasadnutiach bola v prvom polroku vo väčšinovom zastúpení podľa študijných a pracovných možností. V druhom polroku aktivita jednotlivých členov ochabovala a vyvrcholila žiadosťou o uvoľnenie z funkcie. S veľkou ľútosťou sme prijali rozhodnutie nových členov výboru, ktorí požiadali i o zrušenie členstva v DHZ Čierne -Vyšný koniec zo študijných, pracovných, ale i osobných dôvodov. Na sklonku roka z výboru odstúpili : pokladníčka Dominika Lašová, Lukáš Jurga, Miroslav Kubica, Veronika Kullová, členky – Veronika Časnochová, Miška Jurgová. Výbor ich rozhodnutie akceptoval a pripravil návrh na doplnenie členov na výročnej členskej schôdzi. Pokladník- Alojz Laš, veliteľ –Milan Moravec. Rozlúčili sme sa s p. Ignácom Jurgom /Brežan/ a Ignácom Cyprichom.

Kultúrna činnosť:
- Účasť na oslavách sviatku sv. Floriána Za Grúňami – F. Malík Miroslav Malík, Mgr. Dana Oravcová, Alojz Čepec, Rudolf Jurga, Ľuboš Hruštinec, Milan Gomola.
- Účasť na oslavách sviatku sv. Floriána vo Svrčinovci - František Malík, Ľuboš Hruštinec, Milan Gomola, Róbert Franek. - Stráženie hrobky – František Malík st., ml., Milan Moravec, Michal Jurga, František Jurga, Ľ. Hruštinec, Pavol Hruštinec, Miroslav Kubica, Miloš Kubica, Michal Škorvaga ,Jozef Jurga, Michal Jendrišák.
- Stavanie mája – Na Marakane – U Moravca.
- Váľanie mája – spojené s tanečnou zábavou.
- Účasť na hodoch sv. Petra a Pavla, slávení eucharistie na Trojmedzí , otvorení námestia v Ústredí.

- Výbor schválil zhotovenie stuhy s menným zoznamom výboru pri prílež. 50. výročia DHZ – Vyšný koniec.

Prevencia - 22.9. 2012 bolo vykonané školenie preventívnych hliadok.
1. skupina: Jozef Koričár Ľubomír Hruštinec
2. skupina : Rastislav Grochál Jakub Čanecký 3.11.2012, 17.11.2012 bola vykonaná v osadách U Fonši, U Moravca, U Najdeka, U Jurice protipožiarna kontrola. Výsledky kontroly sú zapísané v evidencii o vykonaných protipožiarných kontrolách. Ďalšie kontroly sú naplánované v novom roku 2013.

Zásahy: 4
1. zásah
V nedeľu 29.4.2012 členovia DHZ Čierne Vyšný koniec zasahovali pri likvidácii požiaru v lokalite Stankovo / miestny názov Za Vrchmi , alebo Za Grúňami/ v Najdekovom zárubku.
Predpokladaná príčina: vznietenie pahreby po čistení výrubu vlastníkmi menovaného zárubku.
Spôsob zásahu: odkopávanie zeminy, hasenie požiaru lopatami, zasypávanie ohňa, oddeľovanie suchej trávy od pahrebiska.
Čas zásahu: od 10.15 hod.
Zoznam zúčastnených členov: Dominika Lašová, Michaela Jurgová, František Malík, Ľuboš Hruštinec, Miroslav Malík, Alojz Laš, Miroslav Kubica, František Jurga, Ignác Jurga, Miroslav Jurga, Ján Oravec, Ľuboš Jurga, Michal Škorvaga, Milan Gomola, Jaroslav Kuric.

2. +3. zásah
30.4.2012 v lokalite U Benčíkov a v Markovom potoku, čas : 14.00 hod. Hasenie rozšíreného ohňa vplyvom vypaľovania trávy. Zúčastnení členovia: Rudolf Jurga, Ján Oravec, František Malík, Alojz Čepec, Jozef Koričár, Marián Jendrišák, Peter Laš, Daniel Moravec, Jozef Gomola, Róbert Franek.

4. zásah – Čerpanie vody z pivnice u pána Plichtíka. Alojz Laš

Výcviková oblasť:
V uplynulom roku bolo do výcviku zapojených 5 družstiev. Družstvo mužov, žien, dorast, dievčat a chlapcov. Na úrovni výcviku detí bola podpísaná dohoda s CVČ v Skalitom , ktoré financuje vedúceho mládeže , zakúpenie pohárov na detskú súťaž a prenájom telocvične v ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec.

Súťaže: Zorganizovali sme dve súťaže:
 - súťaž o pohár starostu obce 21.7.2012,
- súťaž o pohár riaditeľa školy . Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže ,,Historické vozidlá“ – poslali sme 5 prác a obsadili sme 1. miesto okresnej súťaže v kategórii detí od 10-12 rokov. Víťazka : Michaela Oravcová, 5. ročník ZŠ s MŠ Čierne V.k., cenu osobne odovzdali Maj. Mgr. Roman Jakubík, Ladislav Dedič a Marta Balošáková.

Muži: Tréner – Bc. Michal Jendrišák /7/
30.6.2012 – Hrádek – 4. miesto
1.7.2012 - Klokočov
8.7.2012 - Oščadnica
21.7.2012 – Čierne – 4. miesto 15,50
5.8. 2012 - Čadca
1.9. 2012 – Raková
2.9.2012 – Skalité

Ženy : Tréner – Lukáš Jurga /2/
30.6. 2012– Hrádek – 2. miesto
21.7.2012 – Čierne - 2. miesto – 19,36

Dorast : Tréner – Miroslav Malík
15.7.2012 – Staškov
              - Stará Bystrica – 1. miesto
21.7.2012 – Čierne

Zmiešané družstvo dievčat a chlapcov: Tréner – Miroslav Malík
Zákopčie – 2. miesto- teória
                   1. miesto – test
   Makov -   4. miesto
   Raková -  4. miesto

Dievčatá - Staškov – 2. miesto
               - Čierne -    3. miesto

Chlapci:
Turzovka – 3. miesto – okresné kolo
                   1. miesto - požiarny útok
Staškov -    8. miesto
Čierne -       2. miesto

Brigádnicka činnosť: - odhadzovanie snehu od garáže 29.1.2012. Zúčastnení: Michal Jendrišák, Martin Jendrišák, Miroslav Jendrišák, Maroš Krenželák, František Malík, Alojz Čepec, Ján Krkoška.

V závere mi dovoľte poďakovať sponzorom, bez pomoci ktorých by naša činnosť nebola možná, konkrétne:
 • Obecnému zastupiteľstvu a p. starostovi za schválenie rozpočtu,
• vedeniu základnej školy Čierne –Vyšný koniec za nábor žiakov, prenajímanie telocvične, spoluorganizovanie žiackej súťaže, zapájanie sa do súťaže ´´Hasiči očami detí“, ako i všetkým aktívnym členom, ktorí činorodou prácou prispievajú k skvalitneniu činnosti zboru.

Tajomníčka DHZ Čierne - Vyšný koniec Mgr. Dana Oravcová
Dňa 17.7.2010 sa v Čiernom na Polesí uskutočnil ôsmy ročník súťaže DHZ o pohár starostu obce. Súťaže sa zúčastnilo jedenásť družstiev. V slávnostnom príhovore vystúpil starosta obce Ing. Pavol Gomola a predseda OV DHZ pán Ladislav Dedič. Súťaž umocnilo slávnostné odovzdávanie odznakov odbornosti s názvom ,,Hasič II.stupňa“, ktorý prevzala: Mgr. Dana Oravcová, pán Miroslav Kubica,  pán Alojz Čepec. Odznak odbornosti ,,Hasič III. stupňa prevzali: Veronika Kullová, Dominika Lašová, Veronika Časnochová, Natália Tatarková, Simona Hruštincová, Monika Moravcová, Michaela Jurgová, Ľubomír Hruštinec, Stanislav Kubica, Marek Kubica a Jaroslav Kuric.

Po vzniku Československej republiky v roku 1918 bola snaha založiť jednotu hasičov.
Stalo sa tak v roku 1922, keď bola založená Zemská jednota hasičská s organizáciami v celej republike. V Čiernom bol založený dobrovoľný hasičský zbor až v roku 1928 ustanovujúcou schôdzou 27. Apríla so základňou 27 členov. Veliteľom zboru sa stal Ignác Jančár, prvými členmi boli Karol Stráňava, Ondrej Staňo, Ján Najdek, Pavol Stráňava-Kvačkulin, František Kepus, Imrich Matys, Jozef Benko od Kozy, František Stráňava-obchodník, Peter Jurga Špilák, Anton Jurga-Brežan, Ondrej Mrmus „ze Pšorek“, Alojz Stančík, Matúš Grochal, Karol Gelačák, Ignác Staňo, Anton Širanec, Peter Jurčík, Hynek Čech, Jozef Valocký, Ján Najdek, Martin Gelačák, Rudolf Ganderák, Jakub Jurga, Pavol Meno, Ján Gábriš a Karol Jurga.Členovia prvého hasičského zboru v Čiernom


              V prvých rokoch bolo najťaživejším problémom materiálne vybavenie, zbor mal jednu ručnú štvorkolesovú striekačku, tri hadice a niekoľko plátených opaskov s obuškami. Situácia sa čiastočne vylepšila v roku 1932 – po zakúpení nových hadíc a prívesného vozíka s otáčacím bubnom. Do inventáru zboru pribudol ešte lampáš, kniha na zaznamenávanie jednotlivých činností zboru a cvičebné blúzy. „Zbrojnicou“ bola miestnosť v hostinci Rozy Altmanovej, neskôr hostinec Františka Stráňavu. Svetová hospodárska kríza v tridsiatych rokoch priniesla neblahé následky i na činnosť zboru. Nielen materiálne oslabenie, ale i odchod niektorých aktívnych členov za prácou priniesli výraznú stagnáciu činnosti. Podobná situácia nastala i pred druhou svetovou vojnou, politické dôvody a odchod členov do vojenskej služby takmer úplne znemožnili ďalšiu prácu. V roku 1941 pod vedením veliteľa Ondreja Staňa zbor obnovil svoju činnosť. Upevnenie štruktúry a obnovenie činnosti nastáva až v roku 1945. Na valnom zhromaždení v auguste toho roku sa dokonca konštatuje, že Dobrovoľný hasičský zbor v Čiernom je jediným spolkom v obci. Za predsedu bol zvolený O. Staňo. Prvoradou úlohou členov bolo doplnenie výstroje, ktorej časť sa cez vojnu stratila alebo ju odvliekli ustupujúci Nemci. 16. Marca 1947 sa konalo druhé valné zhromaždenie, na ktorom opätovne zvolili za veliteľa O. Staňa, predsedom sa stal Tomáš Najdek – vtedajší predseda MNV. Prijali nových členov: Vavrinec Klužák, Anton Chalupa, Anton Moják, Pavol Budoš-Šaríček, Ján Lacika, Alojz Jurga, Tomáš Matys, Pavol Strýček, Ján Majerčík a Vincent Mrmus. Čierňanskí hasiči sa aktívne zapájali do výstavby vojnou poškodenej obce, organizovali vlastné cvičenia, nacvičili a odohrali v rokoch 1946-47 aj divadelné hry Bludár, Pytačky a Charleyho teta. Zakúpili nové vozidlo – valník Ford na prepravu osôb a ťahanie motorovej striekačky. V r. 1949 kúpili novú ručnú striekačku za 16,5 tis. Korún pre osadu Za Grúne.DHZ v r.1975


            V roku 1950 sa DHZ premenoval na miestnu jednotu a zbor organizačne patril pod národný výbor. Veliteľom sa stal opäť O. Staňo. Okrem zväzovej práce a preventívnych prehliadok pomáhali aj v osvetovej oblasti, usporadúvali cvičenia a hydrobalové zápasy so susednými zbormi. V rokoch 1953 – 1956 si členovia postavili dve požiarne zbrojnice. Samostatná organizácia hasičov na vyšnom konci vznikla v roku 1962. Organizovala 56 členov, organizácia z nižného konca 67 členov. Na valnom zhromaždení 11. Februára 1962, za veliteľa nového zboru zvolili Gregora Širanca, predsedom sa stal František Benko. Na nižnom konci sa začal v r. 1959 stavať nový kultúrny dom, kde sa rátalo aj s miestnosťami pre požiarnikov. Stavbu dokončili až v roku 1971 – a požiarnici dostali svoj sklad a klubovňu. V roku 1972 zbor získal aj cisternové vozidlo CAS-25. V sedemdesiatych rokoch sa začalo s aktívnou výchovou „hasičského“ dorastu – najskôr len formou prednášok, neskôr i praktických cvičení a branné hry Plameň. Výsledky tejto práce boli očividné, mladí požiarnici – žiaci obsadili na súťaži v Starej Bystrici v r. 1980 1. Miesto, starší chlapci zvíťazili v r. 1981 v Kysuckom Novom Meste a postúpili do krajského kola súťaže.Mladí požiarnici so svojím učiteľom, dlhoročným kronikárom (aj) požiarnikom, Jozefom Pastierovičom v r. 1990


               V osemdesiatych rokoch bol veliteľom Jozef Šturc. V tomto období, ktoré patrí medzi najaktívnejšie, zbor zaznamenáva i členstvo žien. Boli to Františka Budošová, Viera Matysová, Agnesa Staňová, Mária Kužmová. Činnosť tvoria najmä zásahy pri požiaroch a živelných pohromách, cvičenia, účasť na súťažiach, výcvik mládeže, v neposlednom rade prevencia – kontrola protipožiarnych opatrení v súkromných domoch, agitácia, propagácia, aktivita v kultúrnom živote obce, usporadúvanie tradičných hodových zábav, darcovstvo krvi. Po roku 1989 sa veliteľ J. Šturc stal predsedom zboru (do roku 1992), po ňom Karol Staš, veliteľom Jaroslav Gomola.


              V súčasnosti sa členovia venujú najmä preventívnej činnosti, pracujú na operatívno-technickej príprave štábu, počas veľkonočných sviatkov ich možno vidieť pri strážení Kristovho hrobu v miestnom rímsko-katolíckom kostole, kde si striedajú služby každý druhý rok zbor z nižného a vyšného konca.