02440 hasicHasiči v tretiu januárovú nedeľu zhodnotili svoju činnosť za uplynulý rok 2019. Za účasti tajomníčky ÚzO DPO SR v Čadci Marty Balošákovej, delegáta Antona Laša, starostu obce Čierne Ing. Pavla Gomolu, poslanca Obecného zastupiteľstva v Čiernom Ing. Petra Staňa, riaditeľky ZŠ s MŠ Čierne –Vyšný koniec PaedDr. Ingrid Koperovej, starostu SDH z Hrádku ve Slezku (CZ) Bohuslava Branca s delegáciou a starostu občianskeho združenia SDH z Hrčavej (CZ) Ing. Petra Staňa s delegáciou, ako i okrskových partnerov zo Svrčinovca v zastúpení pánom Tomačšinom prerokovali bohatú činnosť hodnoteného obdobia.

Zo správy, ktorú predniesla tajomníčka DHZ Čierne Mgr. Dana Oravcová hasičskú základňu v Čiernom tvorí päťdesiatsedem členov, ktorá sa stabilizovala o stálych členov s prirodzeným odlivom a prílivom ďalších členov. Hneď v úvode si prítomní členovia a delegáti minútou ticha uctili zosnulých dlhoročných členov, pána Alojza Čepca a Františka Michalíka, s ktorými sa v roku 2019 navždy rozlúčili. Česť ich pamiatke!
Rok 2019 bol pre hasičský zbor významným rokom z hľadiska získania finančných prostriedkov na rekonštrukciu hasičskej budovy z prostriedkov MV SR a rozpočtu obce Čierne. Realizácia rekonštrukcie prebiehala v letných a jesenných mesiacoch pracovníkmi TES Čierne a klampiarskou firmou Milana Moravca. Zodpovednou projektantkou rekonštruovanej budovy je Ing. Viera Golisová.
Činnosť výboru DHZ prebiehala podľa plánu práce a potreby. Členovia sa stretli na rokovaní celkom dvanásť krát. Na stretnutiach boli riešené úlohy vyplývajúce z plánu práce, prevencie, výcviku, súťaží a brigád. V roku 2019 boli vytvorené protipožiarne hliadky, ktoré v jarných mesiacoch navštevovali obyvateľov rodinných domov len sporadicky, čo bude úlohou v nastávajúcom roku 2020 skvalitniť činnosť kontrolou a usmerňovaním obyvateľov o protipožiarnych opatreniach. Hasiči zaznamenali sedemnásť zásahových výjazdov.
Na úrovni výcviku žiakov pokračujú v spolupráci s vedením ZŠ s MŠ Čierne –Vyšný koniec, ktorá im bezplatne prenajíma telocvičňu pre výcvik mladých hasičov a finančne zabezpečuje odmenu práce vedúceho mládeže z prostriedkov MŠVVaŠ SR, ako i zakúpenie pohárov a upomienkových darčekov prostredníctvom Vzdelávacích poukazov. Pod vedením vedúceho mládeže pána Miroslava Malíka získali cenné trofeje. Detské družstvá sa zúčastnili na devätnástich rôznych druhoch pretekov. Z toho jednej halovej súťaže, jednej súťaže s názvom Železný hasič, jednej súťaže s názvom Civilná obrana, sedem súťaží absolvovali v Českej republike a deväť súťaží absolvovali na Slovensku. Do súťaží bolo zapojených 15-20 žiakov. Zo spomínaných devätnástich súťaží sa podarilo získať sedemnásť umiestnení na stupni víťazov. 1. miesto sa im podarilo získať 9-krát, na 2. mieste skončili 6-krát a 3. miesto vybojovali 2-krát.
Výcvik mužov: Na súťaže sa mužstvo kondične pripravovalo už v zimných mesiacoch v školskej telocvični. V roku 2019 sa neprihlásili do žiadnej ligy. Výsledky súťaží pod vedením Rastislava Grochala a Miroslava Jendrišaka družstvo- Maroš Krenželák, Lukáš Krenželák, Peter Stav, Adrián Putyra, Dávid Putyra, Daniel Moravec, Milan Gomola, Michal Haratyk sa zúčastnili celkovo dvadsaťsedem súťaží. Získali päť krát prvé miesto, dva krát druhé miesto, tri krát tretie miesto. Najlepší sezónny osobný čas zaznamenali 14,44s.
Významnou udalosťou mužstva bolo spoluorganizovanie Územného kola DHZ a Dorastu 18.05.2019 v Čiernom – kde muži získali 1. miesto a postup na Krajskú súťaž v Námestove, ktorej sa zo zdravotných a pracovných dôvodov nezúčastnili a tým zmarili možnosť prezentovať svoje schopnosti na úrovni kraja. V súťažiach mužstvo zaznamenalo aj niekoľko neplatných pokusov, ktorých príčinu nevie mužstvo presne identifikovať, ale vždy sa snažili zo seba vydať maximum a s hrdosťou reprezentovať erb, ktorý nosia na hrudi za čo im patrí veľké poďakovanie a úcta.
V ďalšej časti správy bola prednesená informácia z vyhodnotenia 16. ročníka súťaže detí v grafickom prejave v ÚzO DPO SR Čadci z 15.3.2019, do ktorej sa zapojili mladí hasiči a žiaci školy. Výsledky a ocenenie Okresnej súťaže vo výtvarnom a literárnom prejave pod názvom ,,Zápalky do rúk nepatria“ žiakom osobne doručili a ceny odovzdali dňa 25.4.2019 predseda ÚzV DPO Miroslav Koza a tajomníčka ÚzV DPO v Čadci Marta Balošáková spoločne so Zaslúžilým členom DPO Čierne Františkom Malíkom.
Výtvarný prejav:
I. kategória – 2. miesto Pavol Roháč – diplom a medaila z ( 56 prác)
III. kategória - 3. miesto Natália Širancová- diplom a medaila z (98 prác)
Mimoriadne ocenenie:
Alexandra Gonščáková a Branislav Mikula – diplom a medaila
Literárny prejav:
I. kategória – 3. miesto Michaela Michnicová – diplom a medaila
III. kategória – 1. miesto Michaela Oravcová – diplom a medaila
Všetky ocenené práce žiakov pod vedením členky DPO Čierne a učiteľky Mgr. Dominiky Oravcovej (5 žiaci) a Mgr. Kataríny Mitrengovej (1 žiačka) postúpili do celoslovenskej súťaže v Bratislave, kde dôstojne reprezentovali našu DHZ a ÚzO DPO v Čadci.
Výnimočné ocenenie: Dve výtvarné práce Michaely Oravcovej boli sekretariátom DPO SR uverejnené v celoslovenskom kalendári DHZ na rok 2019 - čím sa zviditeľnila obec i škola.
Bohatú činnosť zaznamenali hasiči aj v kultúrno-spoločenskej oblasti, ktorej sa zúčastňovali členovia výboru i riadni členovia v oblasti duchovných a obecných slávností, ako i aktivít z iniciatívy hasičov. K tradičným aktivitám patrí stráženie hrobu vo farskom kostole i na Vyšnom konci(Veľká noc), pomoc pri organizovaní Jozefovského behu, pomoc pri stavaní mája na Trojmedzí, rovnošatový sprievod s vlajkonosičmi okrskových zborov pri medzinárodnom slávení eucharistie na Trojmedzí, aktívna účasť na Čierňanských hodoch, prvom ročníku slávností ,,Ahoj leto!“, Vianočné trhy, Silvester na Trojmedzí. Ale aj zorganizovaní tanečnej zábavy pod holým nebom U Moravca, pomoc pri organizovaní lampiónového sprievodu pri 101. výročí vzniku ČSR atď.
Významnú dobrovoľnícku činnosť Čierňanskí hasiči preukazujú obci pri likvidácii snehu počas kalamity, orezávaní vývratov, čerpaní vody z pivníc pri návalových dažďoch, ale aj brigádnickou činnosťou na výcvikovom ihrisku a rekonštrukčných prácach v zbrojnici. Za statočnú a nezištnú pomoc v roku 2019 bolo jednotlivým členom vyššími orgánmi schválené uznanie a ocenenie.
Udelenie titulu ,, Zaslúžilý člen“ DPO SR 02.04.2019 – prevzal František Malík v sprievode syna Miroslava a starostu obce Ing. Pavla Gomolu.
Čestný titul je výberové vyznamenanie, ktoré sa udeľuje členom DPO SR za celoživotnú záslužnú prácu, ktorou prispeli k rozvoju dobrovoľného hasičstva. Čestný titul sa udeľuje pri dovŕšení 60. rokov veku. Navrhovaný musí byť držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy najmenej 5 rokov. Čestný titul sa opakovane neudeľuje. Zaslúžilý člen je zapísaný do Knihy cti, v ktorom je uvedený jeho krátky životopis. V Čiernom bol udelený tento titul pánovi Ondrejovi Stráňavovi (v roku 1994), Pavlovi Vorekovi (v roku 1995), Ignácovi Moravcovi (v roku 2007), Jozefovi Kubicovi- Zágrunie (v roku 2017) a Františkovi Malíkovi (v roku 2019).
Medaila ,,Za príkladnú prácu“ bola schválená pre predsedu DHZ Čierne Jozefa Jurgu. Medaila sa udeľuje po 8. rokoch nepretržitej aktívnej práce v DHZ. Môže sa udeliť aj opakovane.
Medaila ,,Za zásluhy“ bola schválená pre tajomníčku DHZ Čierne Mgr. Danu Oravcovú. Medaila sa udeľuje členom, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o rozvoj dobrovoľného hasičstva a to 8 rokov po udelení medaily Za príkladnú prácu. Medaila môže byť udelená opakovane.
,,Stužka za vernosť“ bola schválená – za 60 rokov Ignácovi Moravcovi a Františkovi Malíkovi st. Za 40 rokov Jozefovi Jurgovi a Františkovi Jurgovi . Za 30 rokov Rudolfovi Jurgovi a Rudovi Jurgovi. Za 10 rokov Michalovi Haratykovi a Františkovi Malíkovi ml.
Odznak výkonnostnej triedy II. stupňa dňa 18.5. 2019 získali: Rastislav Grochal, Miroslav Jendrišák a Bc. Peter Stav.
Odznak odbornosti II. stupňa získal 11.10.2019 Ľuboš Hruštinec, František Malík ml., Bc. Ján Malík.
Povýšenie členov DHZ Čierne:/hodnosť/
NadZbormajster: František Malík ml., Technik: Ján Haratyk, František Jurga, Ľuboš Hruštinec, Mladší technik: Bc. Peter Stav.
Na záver predseda DHZ pán Jozef Jurga všetkým členom poďakoval za príkladnú prácu v dobrovoľnej hasičskej organizácii ,pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu ako i riaditeľstvu školy za spoluprácu a podporu. Vyjadril presvedčenie, že spojenie síl čierňanskych hasičov, rozšírenie spolupráce v rámci okrsku a partnerských zborov v ČR, podpory v zastupiteľstve prispeje ku skvalitneniu činnosti organizácie, ako aj lepšej ochrane občanov Čierneho.
Tajomníčka DHZ Čierne Mgr. Dana Oravcová