Rok 2012 sa niesol v znamení 50. výročia založenia DHZ Čierne - Vyšný koniec. Významný bol i na politické udalosti a personálne zmeny v štruktúrach hasičstva na celoslovenskej úrovni. Pripomeňme si spoločne nasledovné udalosti:
• Na výročnej členskej schôdzi 26.11.2011 bol zvolený nový výbor na čele s Františkom Malíkom, ktorý vystriedal pána Ignáca Moravca. Pán Moravec pracoval vo výbore 50 rokov. 20 rokov ako veliteľ a 30 rokov ako predseda DHZ – Vyšný koniec. V súčasnosti pracuje vo výbore ako čestný predseda. Za celoživotnú prácu bol niekoľkokrát ocenený – Cenou obce Čierne, Najvyšším vyznamenaním DPO SR a cenou. Zaslúžilý člen DPO SR, ktoré prevzal od prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika.

Zloženie výboru:
predseda – František Malík
tajomníčka – Mgr. Dana Oravcová
veliteľ – Miroslav Kubica
pokladníčka – Dominika Lašová
preventivár – Jozef Koričár
revízor – Bc. Michal Jendrišák
referent mládeže – Miroslav Malík
strojník – Rudolf Jurga

Členovia: Ignác Moravec, Jozef Jurga, Lukáš Jurga, Alojz Čepec, Ľubomír Hruštinec, Milan Moravec, Veronika Kullová, Simona Hruštincová
• Na Okresnom valnom zhromaždení v Čadci konanom 25.2.2012 reprezentovali DHZ Čierne –Vyšný koniec zvolení delegáti : Mgr. Dana Oravcová a Ignác Moravec . Personálne zmeny nastali i na okresnej úrovni. Pána Ladislava Dediča- ikonu dobrovoľného hasičstva v okrese Čadca, zanieteného, priateľského a hlavne fundovaného tajomníka, neskôr riaditeľa OV DPO, po 42 rokoch vystriedala valným zhromaždením zvolená pani Marta Balošáková.

• Členovia DHZ Čierne – Vyšný koniec boli valným zhromaždením zvolení na roky 2012-2016 i do komisií pri OV DPO v Čadci.
Preventívno – výchovná komisia: členka Mgr. Dana Oravcová Komisia pre prácu s mládežou : člen – Miroslav Malík Štáb aktívu zaslúžilých členov : člen – Ignác Moravec
Okrskový aktív pre obec Čierne, Čadcu, Oščadnicu, Skalité a Svrčinovec:
Okrskový inštruktor – Milan Prengel – Čadca
Okrskový veliteľ – Miroslav Truchlík – Skalité Okrskový preventivár –Jozef Kubica – Čierne Okrskový referent mládeže- Miroslav Malík-Čierne
Okrskový strojník – Pavol Kreana – Svrčinovec

• Dňa 21. apríla 2012 sa v Bratislave konalo Republikové valné zhromaždenie delegátov okresných a územných výborov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Delegáti na ňom zvolili čelných predstaviteľov DPO SR. Prezidentom DPO SR sa stal po JUDr. Jozefovi Minárikovi PhDr. Ladislav Pethö, generálnym sekretárom DPO SR Vendelín Horváth.

Výbor DHZ zasadal 12 - krát. Na zasadnutiach riešil úlohy vyplývajúce z plánu práce. Účasť na zasadnutiach bola v prvom polroku vo väčšinovom zastúpení podľa študijných a pracovných možností. V druhom polroku aktivita jednotlivých členov ochabovala a vyvrcholila žiadosťou o uvoľnenie z funkcie. S veľkou ľútosťou sme prijali rozhodnutie nových členov výboru, ktorí požiadali i o zrušenie členstva v DHZ Čierne -Vyšný koniec zo študijných, pracovných, ale i osobných dôvodov. Na sklonku roka z výboru odstúpili : pokladníčka Dominika Lašová, Lukáš Jurga, Miroslav Kubica, Veronika Kullová, členky – Veronika Časnochová, Miška Jurgová. Výbor ich rozhodnutie akceptoval a pripravil návrh na doplnenie členov na výročnej členskej schôdzi. Pokladník- Alojz Laš, veliteľ –Milan Moravec. Rozlúčili sme sa s p. Ignácom Jurgom /Brežan/ a Ignácom Cyprichom.

Kultúrna činnosť:
- Účasť na oslavách sviatku sv. Floriána Za Grúňami – F. Malík Miroslav Malík, Mgr. Dana Oravcová, Alojz Čepec, Rudolf Jurga, Ľuboš Hruštinec, Milan Gomola.
- Účasť na oslavách sviatku sv. Floriána vo Svrčinovci - František Malík, Ľuboš Hruštinec, Milan Gomola, Róbert Franek. - Stráženie hrobky – František Malík st., ml., Milan Moravec, Michal Jurga, František Jurga, Ľ. Hruštinec, Pavol Hruštinec, Miroslav Kubica, Miloš Kubica, Michal Škorvaga ,Jozef Jurga, Michal Jendrišák.
- Stavanie mája – Na Marakane – U Moravca.
- Váľanie mája – spojené s tanečnou zábavou.
- Účasť na hodoch sv. Petra a Pavla, slávení eucharistie na Trojmedzí , otvorení námestia v Ústredí.

- Výbor schválil zhotovenie stuhy s menným zoznamom výboru pri prílež. 50. výročia DHZ – Vyšný koniec.

Prevencia - 22.9. 2012 bolo vykonané školenie preventívnych hliadok.
1. skupina: Jozef Koričár Ľubomír Hruštinec
2. skupina : Rastislav Grochál Jakub Čanecký 3.11.2012, 17.11.2012 bola vykonaná v osadách U Fonši, U Moravca, U Najdeka, U Jurice protipožiarna kontrola. Výsledky kontroly sú zapísané v evidencii o vykonaných protipožiarných kontrolách. Ďalšie kontroly sú naplánované v novom roku 2013.

Zásahy: 4
1. zásah
V nedeľu 29.4.2012 členovia DHZ Čierne Vyšný koniec zasahovali pri likvidácii požiaru v lokalite Stankovo / miestny názov Za Vrchmi , alebo Za Grúňami/ v Najdekovom zárubku.
Predpokladaná príčina: vznietenie pahreby po čistení výrubu vlastníkmi menovaného zárubku.
Spôsob zásahu: odkopávanie zeminy, hasenie požiaru lopatami, zasypávanie ohňa, oddeľovanie suchej trávy od pahrebiska.
Čas zásahu: od 10.15 hod.
Zoznam zúčastnených členov: Dominika Lašová, Michaela Jurgová, František Malík, Ľuboš Hruštinec, Miroslav Malík, Alojz Laš, Miroslav Kubica, František Jurga, Ignác Jurga, Miroslav Jurga, Ján Oravec, Ľuboš Jurga, Michal Škorvaga, Milan Gomola, Jaroslav Kuric.

2. +3. zásah
30.4.2012 v lokalite U Benčíkov a v Markovom potoku, čas : 14.00 hod. Hasenie rozšíreného ohňa vplyvom vypaľovania trávy. Zúčastnení členovia: Rudolf Jurga, Ján Oravec, František Malík, Alojz Čepec, Jozef Koričár, Marián Jendrišák, Peter Laš, Daniel Moravec, Jozef Gomola, Róbert Franek.

4. zásah – Čerpanie vody z pivnice u pána Plichtíka. Alojz Laš

Výcviková oblasť:
V uplynulom roku bolo do výcviku zapojených 5 družstiev. Družstvo mužov, žien, dorast, dievčat a chlapcov. Na úrovni výcviku detí bola podpísaná dohoda s CVČ v Skalitom , ktoré financuje vedúceho mládeže , zakúpenie pohárov na detskú súťaž a prenájom telocvične v ZŠ s MŠ Čierne Vyšný koniec.

Súťaže: Zorganizovali sme dve súťaže:
 - súťaž o pohár starostu obce 21.7.2012,
- súťaž o pohár riaditeľa školy . Zúčastnili sme sa výtvarnej súťaže ,,Historické vozidlá“ – poslali sme 5 prác a obsadili sme 1. miesto okresnej súťaže v kategórii detí od 10-12 rokov. Víťazka : Michaela Oravcová, 5. ročník ZŠ s MŠ Čierne V.k., cenu osobne odovzdali Maj. Mgr. Roman Jakubík, Ladislav Dedič a Marta Balošáková.

Muži: Tréner – Bc. Michal Jendrišák /7/
30.6.2012 – Hrádek – 4. miesto
1.7.2012 - Klokočov
8.7.2012 - Oščadnica
21.7.2012 – Čierne – 4. miesto 15,50
5.8. 2012 - Čadca
1.9. 2012 – Raková
2.9.2012 – Skalité

Ženy : Tréner – Lukáš Jurga /2/
30.6. 2012– Hrádek – 2. miesto
21.7.2012 – Čierne - 2. miesto – 19,36

Dorast : Tréner – Miroslav Malík
15.7.2012 – Staškov
              - Stará Bystrica – 1. miesto
21.7.2012 – Čierne

Zmiešané družstvo dievčat a chlapcov: Tréner – Miroslav Malík
Zákopčie – 2. miesto- teória
                   1. miesto – test
   Makov -   4. miesto
   Raková -  4. miesto

Dievčatá - Staškov – 2. miesto
               - Čierne -    3. miesto

Chlapci:
Turzovka – 3. miesto – okresné kolo
                   1. miesto - požiarny útok
Staškov -    8. miesto
Čierne -       2. miesto

Brigádnicka činnosť: - odhadzovanie snehu od garáže 29.1.2012. Zúčastnení: Michal Jendrišák, Martin Jendrišák, Miroslav Jendrišák, Maroš Krenželák, František Malík, Alojz Čepec, Ján Krkoška.

V závere mi dovoľte poďakovať sponzorom, bez pomoci ktorých by naša činnosť nebola možná, konkrétne:
 • Obecnému zastupiteľstvu a p. starostovi za schválenie rozpočtu,
• vedeniu základnej školy Čierne –Vyšný koniec za nábor žiakov, prenajímanie telocvične, spoluorganizovanie žiackej súťaže, zapájanie sa do súťaže ´´Hasiči očami detí“, ako i všetkým aktívnym členom, ktorí činorodou prácou prispievajú k skvalitneniu činnosti zboru.

Tajomníčka DHZ Čierne - Vyšný koniec Mgr. Dana Oravcová