Ing. Pavol Gomola - starosta obce Čierne

telefón:
041/4373222
0907 063 372

Mgr. Peter Najdek - zástupca starostu

telefón:

0907 126 737

Ing. Jozef Kubica - prednosta Obecného úradu Čierne

telefón: 
041/43 73 222
0915 277 596

Sekretariát Mgr. Martina Kučerová
Finančné oddelenie Ing. Oľga Kopečná
Ekonomické oddelenie

Bc. Mária Benčíková

Daňové oddelenie Marta Jašurková
Matrika Janka Strýčková
Oddelenie sociálne, školstvo, bytová politika,civilná ochrana Mgr. Michaela Mariňáková
Stavebný úrad Ing. Slávka Pikuliaková
Web stránka obce, ČAS - Čierňanský občasník, zverejňovanie, účtovnícka agenda Mgr. Martina Švancárová 
Cezhraničná spolupráca a ochrana kultúrneho dedičstva Ing. Ivana Jurgová
Referent na úseku správy poplatkov za tuhý komunálny odpad, aktivačná činnosť Miroslava Kubaláková