V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení môže obecné zastupiteľstvo zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.

Obecná rada sa schádza podľa potreby. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta obce. Počas jeho neprítomnosti môže starosta obce poveriť zástupcu alebo niektorého z členov obecnej rady vedením rokovania. Orientačný plán zasadnutí obecnej rady schvaľuje obecné zastupiteľstvo spravidla polročne.
5) Obecné zastupiteľstvo v Čiernom zriadilo obecnú radu v počte 4 členov, a  zvolilo za členov obecnej rady: 

Mgr. Peter Najdek - zástupca starostu

Ján Ďurica

Ing. Zbigniew Witos

Mgr. Renáta Šubíková