1. Posilnenie vlakových spojov na trati Čadca – Skalité – Serafínov – rokovanie samospráv Mikroregiónu Kysucký triangel.
2. TKO - rokovanie samospráv Mikroregiónu Kysucký triangel s firmou JOKO Čadca, s. r. o..
3. Napojenie nehnuteľností v katastrálnom území našej obce na verejnú kanalizáciu.
4. Príprava územia na výstavbu rodinných domov – lokalita Brehy.
5. Úprava priestorov jedálni a súvisiacich miestností pre stravníkov základných a materských škôl.
6. Oprava mostu u Budoši – informácia.
7. Podanie projektu: Historický deň na slovensko-českom pohraničí.
8. Zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt: „Zníženie kriminality
a výtržníctva v obci Čierne pomocou doplnenia kamerového systému“ – informácia.
9. Úprava rozpočtu č. 1/2019 + stanovisko obecného kontrolóra.
10. Doplnenie člena obecnej rady.
11. Zásady odmeňovania poslancov a členov orgánov obecného zastupiteľstva v Čiernom.
12. Voľby prezidenta SR – informácia.
13. Kultúrno-športové podujatia v obci a v rámci medzinárodnej spolupráce.
14. Rôzne